Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki

data dodania: 2008-09-03

data zakończenia: 2008-11-30

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie

adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda z dopiskiem

mail: biuro@biblioteka.one.pl

tel: (0 74) 872 46 96

Celami konkursu są: Ukazywanie w poetyckiej formie rzeczywistości, w której żyjemy. Inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej. Popularyzowanie współczesnej poezji.

Zasady uczestnictwa: W konkursie mogą brać udział twórcy profesjonalni i amatorzy; do uczestnictwa w konkursie zapraszamy również młodzież od 16 lat. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy złożony z 5 tekstów. Zgłoszone do konkursu wiersze nie mogą być do czasu ogłoszenia wyników, publikowane w całości ani we fragmentach, oraz nie mogą być nagradzane w innych konkursach. Organizator nie ogranicza tematyki utworów poetyckich. Prace konkursowe należy nadsyłać w maszynopisie, w 3 egz. i zapisane na nośnikach elektronicznych (we wszystkich formatach, oprócz DOCX, w przypadku prac w tym formacie, należy się liczyć z ich odrzuceniem).

Prace można przesyłać na adres: biuro@biblioteka.one.pl a godło i potwierdzenie opłaty konkursowej prosimy wysłać w kopercie.

Imię i nazwisko oraz dokładny adres autora należy dołączyć w osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe. Uczestnicy niepełnoletni do zestawu dołączają ponadto pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie, o treści: "Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, podopiecznego (imię i nazwisko) w VIII Ogólnopolskim Konkursie "O Laur Kosmicznego Koperka" oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu", data, miejsce, podpis rodzica lub opiekuna. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, które pozostają jego własnością, ani nie informuje o ich dopuszczeniu do konkursu.

Opłatę konkursową w wysokości 10 zł za każdy zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto Biblioteki:
Miejska Biblioteka Publiczna
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział Nowa Ruda
81109023300000000596000507

Prosimy o przysyłanie kopii dowodu wpłaty wraz z zestawem wierszy. W razie małej ilości zgłoszeń opłaty konkursowej nie zwracamy.

Termin: nadsyłania prac konkursowych upływa 30 listopada 2008 r. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów. Natomiast protokół z rozstrzygnięcia konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora.

Jury: Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatora.

Nagrody: Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora i ewentualnych sponsorów. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie osobiście podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.

Uwagi: Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów, bez prawa do honorarium autorskiego. Wiersze nagrodzone i wyróżnione wydane zostaną w okolicznościowej antologii. Laureaci i wyróżnieni uczestnicy konkursu oraz zakwalifikowani przez jury do finału, spotkają się w lutym 2009 r. na XIX Noworudzkich Spotkaniach z Poezją, na które wysłane zostaną specjalne zaproszenia. Organizator pokrywa koszty noclegu laureatów oraz osób zaproszonych na imprezę finałową, natomiast nie zwraca kosztów podróży. W sprawach spornych dotyczących interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizator i jury.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji