Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecze Króla Władysława Jagiełły

data dodania: 2008-09-21

data zakończenia: 2008-10-31

organizator: Starostwo Powiatowe w Działdowie

adres: Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo, z dopiskiem: Konkurs Poetycki

strona www: www.powiatdzialdowski.pl

tel: 0-23 697 59 46

REGULAMIN
III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
O MIECZE KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

Warunki konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat w tym także członków Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
2. Na konkurs należy nadsyłać pod adresem Organizatora tylko jeden zestaw zawierający 3 utwory w kategorii wierszy lirycznych, w tym 1 dotyczący historii, bądź przyrody. Każdy utwór powinien zostać przesłany w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagrodzone na innych konkursach. Do utworów należy dołączyć oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersze jest autorem nadesłanych utworów, że utwory nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagrodzone na innych konkursach oraz że autor wyraża zgodę na ich bezpłatną publikację w tomiku wierszy podsumowującym konkurs, a także w materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego, w tym na stronie internetowej.
3. Każdy utwór należy opatrzyć godłem/pseudonimem. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nota biograficzna oraz oświadczenie autora - w załączeniu).
4. Osoby przysyłające: więcej niż jeden zestaw, zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
5. Prace należy przesyłać do 31 października 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo, z dopiskiem: Konkurs Poetycki.
6. Nadesłane prace zostaną ocenione przez powołane przez Organizatora Jury. Nie podlegają one zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatora.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Organizatora w wysokości:
- I nagroda - 1000 zł,
- II nagroda - 600 zł,
- III nagroda - 300 zł,
z których Organizator dokona stosownych potrąceń zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z recytacją zwycięskich oraz wyróżnionych utworów w wykonaniu np. członków lokalnej grupy teatralnej odbędzie się w Działdowie w listopadzie lub grudniu 2008 r. O terminie finału konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału. Organizator nie wysyła nagród. Jeżeli laureat nie przybędzie na wręczenie nagród w wyznaczonym dniu w Działdowie nagroda pozostanie honorową, a kwota przejdzie do puli nagród kolejnej edycji konkursu. Powyższa zasada wynika z założenia, ze głównym celem konkursu literackiego jest spotkanie i integracja środowisk twórczych i tworzenie wydarzenia literackiego, nie zaś korespondencyjna ocena prac i wysyłka nagród.
9. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania w ramach edycji tego konkursu nadesłanych prac bez wypłacenia honorariów autorskich
10. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury.
11. Autor nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik:

Oświadczenie autora

....................................................
(miejscowość, data)
....................................................
(imię i nazwisko)

...................................................

...................................................
(adres)

....................................................
(telefon)


Oświadczenie


Oświadczam, że:
- jestem autorem przesłanych utworów i że nie były one wcześniej publikowane w innych wydawnictwach ani nagradzane na innych konkursach,
- wyrażam zgodę na bezpłatną publikację moich utworów w tomiku wierszy podsumowującym konkurs, a także w materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego, w tym na stronie internetowej,
- dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z promocją powiatu i upowszechnianiem rezultatów konkursu,
- podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawianie....................................................
(podpis czytelny)Aktualne informacje na temat konkursu można również znaleźć na stronie internetowej Powiatu Działdowskiego - www.powiatdzialdowski.pl.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej, tel. 0-23 697 59 46.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji