Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Dolnośląski Konkurs Poetycki

data dodania: 2008-10-31

data zakończenia: 2009-03-20

data ogłoszenia wyników: 2009-05-08

organizator: Towarzystwo Teatralne Zderzenia w Kłodzku, Kłodzki Ośrodek Kultury oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kłodzka

adres: Kłodzki Ośrodek Kultury, pl. Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki

strona www: www.kok.net.pl

mail: info@kok.net.pl

tel: 074 867 33 64

REGULAMIN

1. Organizatorami konkursu są Towarzystwo Teatralne Zderzenia w Kłodzku, Kłodzki Ośrodek Kultury oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kłodzka.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klas 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich (w formie drukowanej) złożonych w trzech kompletach na adres :
Kłodzki Ośrodek Kultury, pl. Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko
z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki.
4. Tematyka utworów jest dowolna.
5. Każdy komplet prac należy opatrzyć godłem (słowem, pseudonimem,
ale nie znakiem graficznym) i znakiem kategorii (A, B lub C). W osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i znakiem kategorii należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia.
6. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.kok.net.pl
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
8. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody w następujących kategoriach:
kategoria A: szkoły podstawowe (klasy 4-6)
kategoria B: szkoły gimnazjalne
kategoria C: szkoły ponadgimnazjalne.
9. Fundatorem nagród głównych jest Burmistrz Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
11. Wybrane utwory zostaną wydane w tomiku pokonkursowym.
12. Termin nadsyłania prac mija dnia 20 marca 2009 roku (utwory dostarczone po tym terminie nie będą oceniane).
13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o decyzji jury do 24 kwietnia 2009 roku.
14. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 8 maja 2009 roku w Kłodzkim Ośrodku Kultury.
15. Informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: info@kok.net.pl

Karta zgłoszenia
Konkurs poetycki "Wiosna w nas"
Kłodzko 2008

1. Godło i kategoria .........................................................................................

2. Imię i nazwisko ...........................................................................................

3. Adres z kodem pocztowym .........................................................................

.........................................................................................................................

4. Telefon (z numerem kierunkowym) ............................................................

5. E-mail ..........................................................................................................
6. Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do nadesłanych utworów.
Czytelny podpis uczestnika:

.........................................................................................................................

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Czytelny podpis uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich rodzica
lub opiekuna prawnego:

.........................................................................................................................
8. Wyrażam zgodę na publikację nadesłanych utworów w tomiku pokonkursowym, innych wydawnictwach konkursowych i prasie lokalnej.
Czytelny podpis uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich rodzica
lub opiekuna prawnego:

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji