Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu ph.

data dodania: 2010-02-05

data zakończenia: 2010-04-30

data ogłoszenia wyników: 2010-06-10

adres: GOAKiR ul. Szkolna 2 16-113 Szudziałowo

Konkurs Literacki o Historii Regionu na zapis legend, pamiętnika, kroniki rodziny, historii miejscowości, zakładu pracy, instytucji, szkoły, parafii, zespołu zabytków, obiektu historycznego, parku, cmentarzyska itp.

„Aby mierzyć drogę przyszłą
Trzeba wiedzieć skąd się przyszło”
C.K. Norwid

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
Urząd Gminy w Szudziałowie
Starostwo Powiatowe w Sokółce

Współorganizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Podlaskiego
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku
Towarzystwa Regionalne

Patronat Honorowy:
Podlaski Kurator Oświaty
Patronat medialny:
Gazeta Współczesna
Kurier Poranny
Polskie Radio Białystok

Cele konkursu:
1. Popularyzacja i promocja wszelkiego rodzaju dokumentów, jako swoistego zapisu dziejów społeczności lokalnych szczególnie ważnych w Zjednoczonej Europie
2. Ukazanie życia społeczności lokalnej, dorobku historycznego i ważnych dokonań w celu ich przekazania młodemu pokoleniu
3. Zachęcenie środowiska lokalnego do przekazywania potomnym wspomnień, zapisów wydarzeń, wiedzy i dokumentów o „własnym gnieździe” – gminie, miejscowości, szkole, rodzinie itp.
4. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, szacunku do rodzimej kultury, tradycji i obyczajów.
5. Działalność prewencyjna na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy i życiu rolników.

REGULAMIN KONKURSU "NASZE GNIAZDO"

„Spieszmy się, słuchajmy opowieści ludu, zanim on je zapomni, zanim będzie się rumienił z ich powodu i zanim jego dziewicza poezja, wstydząc się swej nagości, okryje się zasłoną jak Ewa wypędzona z raju”.
/Ch.Nodier/

1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół, przedstawicieli parafii, zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń, związków, osób indywidualnych itp.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie (w 2 egzemplarzach: oryginału i kopii, oraz materiału na CD lub dyskietce) pracy konkursowej, dokumentu, kroniki, pamiętnika, albumu lub innych form zapisu dziejów, wydarzeń, na własny koszt bądź osobiste dostarczenie za potwierdzeniem, oznaczonych metryczką z opisem:
- nazwy instytucji, stowarzyszenia, zakładu pracy, szkoły, klasy z adresem
- imię i nazwisko(a) osób sporządzających kronikę, zapiski
- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna uczestnika konkursu
3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagradzane już w innych konkursach bądź publikowane.
4. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- ogólna koncepcja stworzonej pracy
- walory dokumentalne i poznawcze
- treści zapisków, zagadnień
- styl i poprawność języka
- walory ilustracji
- materiały uzupełniające (mapki, szkice, fotografie, dokumenty w załącznikach)
Dodatkowej ocenie będą poddane prace dotyczące tematu bezpieczeństwa pracy na roli i historii powiązanych z rolnictwem, której dokona przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku

Uwaga! Komisja przy ocenie prac konkursowych będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność uczestników i apeluje, aby prace nie opierały się wyłącznie na materiałach już opublikowanych /monografie, foldery, przewodniki, Internet, itp./
5. Kategorie uczestnictwa.
I-Szkoły Podstawowe
II-Gimnazja
III-Szkoły Ponadgimnazjalne
IV-Dorośli
6. Nagrody
Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne /finansowe lub rzeczowe/ w każdej kategorii.


7. Termin nadsyłania (dostarczania) powstałych prac na Adres:
GOAKiR
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo
upływa dnia - 30 kwietnia 2010r
8. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
- 10 czerwca 2010r o godz. 10.00

9. Wszystkie podmioty, które przesłały prace na konkurs są, automatycznie zaproszone na podstawie niniejszego zapisu na spotkanie podsumowujące i przyjeżdżają, na koszt własny lub instytucji delegujących /oddzielne zaproszenia już nie będą, wysyłane/.
10. Wystawa prac konkursowych będzie czynna w terminie
- 10.06 - 24.06.2010r
11. Po zakończeniu wystawy organizatorzy zobowiązują się do zwrotu powierzonych oryginałów prac oraz załączonych do nich dokumentów w stanie nienaruszonym uczestnikom konkursu.
12. Organizatorzy przewidują wydanie nagrodzonych w latach 2004-2009 prac konkursowych w formie zeszytu historycznego oraz jego promocje w dniu 10.06.2009r podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom tegorocznej edycji.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji konkursowej.

Od organizatora:
„…Byt narodu, jego tożsamość i miejsce wśród innych narodów, kształt jego życia dzisiaj i w przyszłości zależy w znacznej mierze od tego, jaka jest jego kultura. Kultura narodowa jest jedna, choć niejednolita. Na jej dorobek składa się – między innymi – dorobek środowisk wiejskich, ludowych, ziemiańskich, inteligencji wiejskiej. Dorobek ten żywy i twórczy jeszcze w wielu dziedzinach, winien podlegać szczególnej ochronie, winien być wzbogacony i ożywiony, winien budować tożsamość kulturalną młodego pokolenia, zagrożoną przez unifikujące procesy kultury masowej. Odpowiedzialność za ten dorobek winien przyjąć każdy obywatel, wszystkie instytucje działające w społecznościach lokalnych. Opieką i ochroną należy otoczyć naturalny krajobraz ziemi ojczystej oraz pejzaż kulturowy – pomnik, zabytki, cmentarze i parki, tradycyjne budownictwo wiejskie, obrzędy i zwyczaje, spisaną mądrość ludową, wartości moralne i artystyczne wytworzone w toku dziejów.
W dobie dzisiejszego pośpiechu i zapatrzenia jedynie — w przyszłość wiele cennych pamiątek przeszłości umyka bezpowrotnie.”

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji