Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

data dodania: 2010-03-26

data zakończenia: 2010-05-31

data ogłoszenia wyników: 2010-08-07

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach

adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul.Wysoka 3 89-600 Chojnice z dopiskiem

strona www: www.bibliotekachojnice.pl

mail: biblchj@wp.pl

tel: 052 3972807

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach
ogłasza

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza
organizowany w ramach
XVI CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW

Warunki uczestnictwa :
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2. Tematyka prac jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz wyłącznie w języku polskim w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4) .Obowiązuje zasada : jeden autor = jeden wiersz, nie dopuszcza się składania prac zbiorowych.
Wiersz powinien być podpisany godłem - pseudonimem, nie znakiem graficznym. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze, tj. imię, nazwisko i dokładny adres autora, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail. Utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.
W kopercie powinna znaleźć się również formułka : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach dla celów statutowych" oraz czytelny podpis autora.
Do utworu należy dołączyć oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersz jest autorem tego utworu , oraz że utwór nie był wcześniej publikowany i nagradzany na innych konkursach.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

4. Prace należy nadsyłać do dnia 31 maja 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres :

Miejska Biblioteka Publiczna
ul.Wysoka 3
89-600 Chojnice
Na kopercie należy zamieścić dopisek "Konkurs poetycki".

5. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy.
Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne , łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 2.500 złotych.
O podziale nagród zadecyduje jury.

6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 sierpnia 2010 r.
Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy na koszt organizatora zostaną zaproszeni na CHOJNICKĄ NOC POETÓW, podczas której zaprezentują nagrodzony wiersz.. Nagrody główne powinny zostać odebrane osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru i prezentacji wiersza.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki : www.bibliotekachojnice.pl

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na ich publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 052 3972807 , e-mail : biblchj@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji