Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

X Mazowiecki Konkurs Małej Formy Literackiej - 2010, dla osób niepełnosprawnych

data dodania: 2010-07-23

data zakończenia: 2010-09-30

data ogłoszenia wyników: 2010-11-15

organizator: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych we współpracy z Klubem Twórczości ŻAR oraz Kwartalnikiem Kulturalnym

adres: Okręg Mazowiecki PZN Klub Twórczości

strona www: www.pzn-mazowsze.org.pl/kultura

mail: sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl

tel: 513 869 197-Koordynat

X MAZOWIECKI KONKURS
MAŁEJ FORMY LITERACKIEJ - 2009

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych we współpracy z Klubem Twórczości ŻAR oraz Kwartalnikiem Kulturalnym \"Sekrety ŻARu\" ogłasza
X EDYCJĘ MAZOWIECKIEGO KONKURSU MAŁEJ FORMY LITERACKIEJ
w kategoriach:
poezja
proza (opowiadania, eseje, wspomnienia)

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.
2. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu.
3. Prace należy przesłać w postaci wydruku komputerowego - w 5 egzemplarzach, podpisane godłem wraz z dołączoną zamkniętą kopertą, opatrzoną również godłem, zawierającą podpisaną Kartę Zgłoszenia z danymi osobowymi uczestnika, numerem telefonu kontaktowego oraz krótką informacją o sobie. Mile widziana dyskietka lub płyta z utworami konkursowymi (opisana tylko godłem). Dołączyć należy także kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
4. Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 5 stron prozy i/lub 5 wierszy. Nie będą przyjmowane do konkursu zestawy przekraczające ww. ilości.
5. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2010 roku pod adresem:
Okręg Mazowiecki PZN
Klub Twórczości \"ŻAR\"
ul. Jasna 22
00-054 Warszawa
z dopiskiem \"KONKURS LITERACKI\".
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada 2010 r. O uroczystej gali pokonkursowej w grudniu 2010 r., na której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia, wszyscy uczestnicy konkursu będą zawiadomieni.
6. Prace oceniać będzie jury w pięcioosobowym składzie.
7. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania utworów bez honorarium tylko w ramach promocji na stronach internetowych oraz w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
8. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

Koordynator konkursu: Irena Stopierzyńska-Siek, tel. kom. 513 869 197
Telefony kontaktowe z sekretariatem biura OM PZN:
(22) 827-21-30, 892-40-61
e-mail: sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl
www.pzn-mazowsze.org.pl/kultura

UWAGA: Karta zgłoszenia musi być podpisana przez uczestnika konkursu (po zapoznaniu się i akceptacji obowiązującego regulaminu). Karta zgłoszenia znajduje się w załączeniu.

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko

2. Adres korespondencyjny

3. Telefon (także nr kierunkowy)

4. E-mail

5. Tytuły nadesłanych utworów (z zaznaczeniem: proza, poezja)

6. Rodzaj uprawianego gatunku literackiego, krótka informacja o dotychczasowej działalności arty-stycznej*

7. Organizacje twórcze

* nie obowiązkowo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz wyrażam zgodę na zaprezentowanie i opublikowanie moich utworów bez honorarium tylko w ramach promocji na stronach internetowych oraz w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i przyjmuję jego warunki.

Miejscowość, data Podpis


---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji