Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XV Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

data dodania: 2010-10-08

data rozpoczęcia: 2010-09-01

data zakończenia: 2010-11-05

organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

adres: Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Stary Rynek 19 09 – 320 Bieżuń z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku)

mail: muzeum_biezun@op.pl

tel: Izabela Kubińska: tel

Regulamin

1.1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
1.2. Instytucją powołaną do przeprowadzenia konkursu jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
1.3. Fundatorami nagród są: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ciechanowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
1.4. Konkurs rozpoczyna się 01 września 2010 r. – od tego czasu trwać będzie przyjmowanie wierszy do konkursu. Wiersze będą przyjmowane do 5 listopada 2010 r., decyduje data stempla pocztowego.

Celem Konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- rozwój twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży,
- pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu,
- konfrontacja twórczości poetyckiej,
- promowanie młodych twórców.

3.1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałej młodzieży do lat 30 z Województwa Mazowieckiego, tzn. uczącej się bądź mieszkającej na tym terenie.
3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu pod adresem:
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Stary Rynek 19
09 – 320 Bieżuń
( tel. 23 657 80 45)
z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku)
w terminie do 5 listopada 2010 r.
3.3. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim, niepublikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nienagrodzone w innych konkursach. Nie będą oceniane prace, które brały udział w poprzednich edycjach.
3.4. Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem (pseudonimem), czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca:
- dane osobowe: nazwisko, imię, wiek (ewentualnie klasa), adres autora, telefon kontaktowy, e-mail,
- nazwa i adres szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu kontaktowego.
Koperta zewnętrzna – zawierająca prace konkursowe i kopertę z danymi – może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych lub kurierskich). Prace przed przekazaniem Jurorom będą rozpakowywane oraz sprawdzone pod kątem zastosowania się adresata (Autora) do wymogów formalnych.
3.5. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
3.6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
3.7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

4.1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu profesjonale Jury złożone z poetów i przedstawicieli organizatora.
4.2. Laureaci oraz Autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.3. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody przyznawane w dwóch kategoriach:
I kategoria - dzieci szkół podstawowych,
II kategoria - młodzież gimnazjalna i starsza.
I kategoria :
I nagroda
II nagroda
III nagroda
II kategoria :
I nagroda
II nagroda
III nagroda
Oraz 6 wyróżnień po trzy w każdej kategorii.
Laureatom oraz wyróżnionym w Konkursie nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
Jury zastrzega sobie inny od powyższego podział nagród w zależności od ilości i poziomu artystycznego zgłoszonych do konkursu prac.
4.4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 25 listopada 2010 roku w 110 rocznicę urodzin Stefana Gołębiowskiego.

Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz do celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych jak również do ich późniejszego poprawienia.

Bliższych informacji udziela: Izabela Kubińska, tel. (23) 657 80 45, e-mail: muzeum_biezun@op.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji