Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI O MIECZE KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

data dodania: 2010-10-17

data zakończenia: 2010-11-15

adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 32 skr. poczt. 42, z dopiskiem: Konkurs Poetycki

REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
O MIECZE KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
Warunki konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat oraz członków Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
2. Na konkurs należy nadsyłać pod adresem Organizatora tylko jeden zestaw zawierający 3 utwory w kategorii wierszy lirycznych, w tym 1 dotyczący historii, bądź przyrody. Każdy utwór powinien zostać przesłany w czterech egzemplarzach maszynopisu oraz zapisany w formie elektronicznej (na płycie CD). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagrodzone na innych konkursach. Do utworów należy dołączyć oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersze jest autorem nadesłanych utworów, że utwory nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagrodzone na innych konkursach oraz że autor wyraża zgodę na ich bezpłatną publikację w tomiku wierszy podsumowującym konkurs, a także w materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego, w tym na stronie internetowej.

3. Każdy utwór należy opatrzyć godłem-pseudonimem. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nota biograficzna).
4. Osoby przysyłające: więcej niż jeden zestaw, zbyt dużo utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
5. Prace należy przesyłać do 15.11.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 32
skr. poczt. 42 z dopiskiem: Konkurs Poetycki.

6. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury w składzie: Alicja Bykowska- Salczyńska, Zbigniew Chojnowski, Wojciech Kass. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatora.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
I nagroda – 500 zł,
II nagroda – 400 zł,
III nagroda – 300 zł,
z których Organizator dokona stosownych potrąceń zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z recytacją zwycięskich oraz wyróżnionych utworów w wykonaniu członków lokalnego teatru odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Działdowie w grudniu 2010 r. O terminie finału konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału. Organizator nie wysyła nagród. Jeżeli laureat nie przybędzie na wręczenie nagród w wyznaczonym dniu w Działdowie nagroda pozostanie honorową, a kwota przejdzie do puli nagród kolejnej edycji konkursu. Powyższa zasada wynika z założenia, ze głównym celem konkursu literackiego jest spotkanie i integracja środowisk twórczych i tworzenie wydarzenia literackiego, nie zaś korespondencyjna ocena prac i wysyłka nagród.
9. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania nadesłanych prac bez wypłacenia honorariów autorskich
10. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury.
11. Autor nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.
Organizatorzy

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji