Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. Emila Zegadłowicza

data dodania: 2011-01-05

data zakończenia: 2011-01-21

data ogłoszenia wyników: 2011-02-14

adres: Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Sztuki, Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec

tel: 296-06-40

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Prozatorski
im. Emila Zegadłowicza.

Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikami mogą być ludzie pióra, bez względu na dorobek twórczy, wiek, wykształcenie i narodowość. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Organizatorom krótkiej formy epickiej napisanej w języku polskim, np. opowiadania, noweli, której tematem jest choroba:
- powodująca fizyczne i egzystencjalne cierpienie;
- zaburzająca rytm codziennych czynności, planowania, racjonalizowania;
- odpowiedzialna za zmiany w obrębie sfer percepcji i imaginacji;
- stanowiąca źródło impulsów skłaniających do radykalnych przewartościowań etycznych, światopoglądowych etc.
Zalecany jest wybór jednego lub połączenie kilku z zaproponowanych ujęć. Każdy
z uczestników może zgłosić jeden tekst prozatorski własnego autorstwa, o objętości od 15 do 20 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę, wliczając spację). Utwory prozatorskie nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Ogólnopolski Konkurs Prozatorski". Koperta powinna zawierać:
- wydruk pracy konkursowej w trzech egzemplarzach oraz jej wersję elektroniczną - wszystkie opatrzone czteroliterowym godłem i trzema cyframi (np. BOND007)
- dodatkową, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, w której należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora, adres z kodem pocztowym, numer telefonu, adres mailowy oraz oświadczenia:
"Oświadczam, że nadesłana przez mnie praca jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich" z czytelnym podpisem.
\"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych\" z czytelnym podpisem.

Prace należy składać do dnia 21 stycznia 2011 r. osobiście w Wydziale Kultury i Sztuki,
ul. Małachowskiego 3, sekretariat, pok. 33, w godzinach otwarcia Urzędu, bądź drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Sztuki, Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec. W przypadku wysłania prac drogą pocztową liczy się data doręczenia przesyłki do Organizatora, a nie data stempla pocztowego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 lutego 2011 r., a o jego wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 24 lutego 2011 r. podczas wielkiego finału Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano jedną nagrodę główną w wysokości 2 500 zł oraz trzy wyróżnienia, każde po 500 zł. Wszelkich informacji dotyczących regulaminu Konkursu udziela Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, nr telefonu 296-06-40.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji