Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I Ogólnopolski Konkurs Literacki "HAŚKA"

data dodania: 2011-04-26

data zakończenia: 2011-05-16

data ogłoszenia wyników: 2011-06-06

adres: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków z dopiskiem: Konkurs

strona www: www.kcecak.krakow.pl

mail: ewelina.maczynska@gmail.com

tel: 12 634 50 50

REGULAMIN
I. Organizator konkursu
Konkurs organizuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny z Nazaretu
w Krakowie; ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków, tel. 12 634 50 50
www.kcecak.krakow.pl
Honorowy Patronat nad Konkursem objęły następujące placówki:
- Małopolskie Kuratorium Oświaty
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej
II. Adresaci konkursu
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego
kraju.
III. Nagrody
Cenne nagrody rzeczowe za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdej z
kategorii. Finaliści konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania
za uczestnictwo.
IV. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa do 16.05.2011 (decyduje data stempla pocztowego)
V. Zasady konkursu
Konkurs odbywa się w 4 różnych kategoriach:
1. Wiersz o Halinie Poświatowskiej.
2. Esej lub inna forma prozatorska (felieton, opowiadanie), którego tematem
przewodnim jest myśl poetki: "Żyj! Jesteś promieniem słońca schwytanym w barwę
kwiatu".
3. Interpretacja dowolnie wybranego wiersza poetki.
4. Kategoria interdyscyplinarna - wybrany wiersz poetki przedstawiony w
dowolnej formie artystycznej (rysunek, piosenka, prezentacja multimedialna, mapa
mentalna lub inne).
VI. Warunki techniczne
I kategoria: wiersz o Halinie Poświatowskiej
1. Wiersz może mieć objętość do 2 stron formatu A4.
2. Wiersz powinien być zainspirowany biografią poetki. Muszą znaleźć się w nim
elementy świadczące o znajomości przez autora wiersza biografii poetki.
3. Wiersz ma być dostarczony w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłany na
adres szkoły) i wersji elektronicznej (przesłany na adres:
ewelina.maczynska@gmail.com lub nagrany na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej). Do Konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które spełnią powyższe wymagania.
4. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły
z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii.
5. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.
II kategoria: esej lub inna forma prozatorska inspirowana myślą poetki
1. Praca powinna być autorska, samodzielna, rozwijająca w ciekawy i oryginalny sposób sentencję poetki.
2. Praca może mieć objętość do 5 stron formatu A4. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym - Times New Roman (wielkość czcionki 12).
4. Praca ma być dostarczona w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłana na adres szkoły) i wersji elektronicznej (przesłana na adres:
ewelina.maczynska@gmail.com lub nagrana na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej). Do Konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które spełnią powyższe wymagania.
5. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły
z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii.
6. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.
III kategoria: interpretacja wybranego wiersza poetki
1. Praca może mieć formę eseju, pracy naukowej, pracy interpretacyjnej lub pracy badawczej.
2. Warunkiem jest subiektywne spojrzenie na wiersz. Interpretacja ma być indywidualna i oryginalna.
3. Zastrzega się sprawdzenie autentyczności prac. Praca niesamodzielna zostanie zdyskwalifikowana.
4. Uczestnik proszony jest o podanie tytułu wybranego przez siebie wiersza.
5. Praca może mieć objętość do 5 stron formatu A4. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym - Times New Roman (wielkość czcionki
12).
6. Praca ma być dostarczona w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłana na adres szkoły) i wersji elektronicznej (przesłana na adres:
ewelina.maczynska@gmail.com lub nagrana na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej).
7. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii.
8. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.
IV kategoria: interdyscyplinarna
1. Wybrany wiersz poetki może być przedstawiony w dowolnej formie artystycznej: rysunek, piosenka, prezentacja multimedialna, mapa mentalna
lub inne.
2. Uczestnik proszony jest o podanie tytułu wybranego przez siebie wiersza.
3. Praca ma być dostarczona w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłana na adres szkoły; w przypadku rysunku dopuszcza się możliwość ksero) i
wersji elektronicznej (przesłana na adres: ewelina.maczynska@gmail.com lub
nagrana na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej).
4. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii.
5. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.
VII. Pozostałe informacje:
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.
3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane drukiem i nie będące zwycięzcami innych konkursów.
4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez
Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
6. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi 06.06.2011 i dokona tego Kapituła Konkursu w
składzie:
- Gość Honorowy - Zbigniew Myga - brat Haliny Poświatowskiej
- dr Urszula Petkowska - pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
- dr Katarzyna Wójtowicz - nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor w Katolickim LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu
- mgr Ewelina Porębska - nauczycielka języka polskiego w Katolickim LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu
7. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej:
www.kcecak.krakow.pl
8. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.
9. Wszystkie prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 10.06.2011 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. W trakcie gali
odbędzie się spotkanie z bratem poetki - Zbigniewem Mygą.
Wszystkie prace (we wszystkich kategoriach) należy przesłać na adres:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków
z dopiskiem: Konkurs "Haśka" i na adres mailowy:
ewelina.maczynska@gmail.com
do dnia: 16.05.2011 (decyduje data stempla pocztowego)
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy z organizatorami:
ewelina.maczynska@gmail.com

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji