Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XI MAZOWIECKI KONKURS MAŁEJ FORMY LITERACKIEJ (wyniki)

data dodania: 2011-07-07

data zakończenia: 2011-08-15

adres: Okręg Mazowiecki PZN, Klub Twórczości

mail: sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl

tel: (220) 827-21-30, 892-

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury XI Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej
w dniu 29 września 2011 roku
W dniu 29 września 2011 roku odbyły się obrady Jury XI Mazowieckiego Konkursu Małej
Formy Literackiej w następującym składzie:
Andrzej Zaniewski – przewodniczący
Jan Zdzisław Brudnicki – wiceprzewodniczący
Bogdan Bartnikowski
Irena Stopierzyńska-Siek
Iwona Zielińska-Zamora
Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w sposób następujący:
W kategorii poezji:
I miejsce – godło CZERWCZYK
II miejsce – godło POKUSZENIE CISZY
III miejsce – godło MEA
wyróżnienie – godło JONASZ
wyróżnienie – godło ŻAGLOWCE
W kategorii prozy:
I miejsce – godło KARMIN
II miejsce – godło ZMIERZCH
III miejsce – godło EWIA
wyróżnienie – godło JAKUB I
wyróżnienie – godło KARKONOSZE
Po komisyjnym otwarciu kopert z kartami zgłoszeń uczestników konkursu, Jury ogłosiło
ostateczny pełny werdykt, który przedstawia się następująco:
W kategorii poezji:
I miejsce – Piotr FAŁCZYŃSKI z Ołoboku gm. Sieroszewice, godło CZERWCZYK
II miejsce - Irena ZBOROWSKA z Gostynia, godło POKUSZENIE CISZY
III miejsce – Elżbieta KOTRAS z Bysławia, godło MEA
wyróżnienie – Regina ADAMOWICZ z Koszalina, godło JONASZ
wyróżnienie - Dominik ŻYBURTOWICZ z Koszalina, godło ŻAGLOWCE
W kategorii prozy:
I miejsce – Jacek MAJCHERKIEWICZ z Gorenic, godło KARMIN
II miejsce - Zofia JURKOWSKA z Potworowa, godło ZMIERZCH
III miejsce – Ewa KUŹNIAR z Rzeszowa, godło EWIA
wyróżnienie - Maksymilian KOZŁOWSKI z Mogilna, godło JAKUB I
wyróżnienie - Romuald SZURA z Zielonej Góry, godło KARKONOSZE
Jury stwierdza niniejszym pełną zgodność procedury przeprowadzenia Konkursu z
obowiązującym regulaminem oraz wybór na jego podstawie w/w laureatów XI Mazowieckiego
Konkursu Małej Formy Literackiej.
Podpisy członków Jury:
(-) Andrzej Zaniewski
(-) Jan Zdzisław Brudnicki
(-) Bogdan Bartnikowski
(-) Irena Stopierzyńska-Siek
(-) Iwona Zielińska-Zamora

---

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych we współpracy z Klubem Twórczości ŻAR oraz Kwartalnikiem Kulturalnym "Sekrety ŻARu" ogłasza XI EDYCJĘ MAZOWIECKIEGO KONKURSU MAŁEJ FORMY LITERACKIEJ w kategoriach poezji i prozy (opowiadania, eseje, wspomnienia)

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.
2. Utwory muszą być oryginalne, nigdzie nie publikowane, napisane przez uczestników konkursu.
3. Prace, podpisane godłem, należy przesyłać w 5 egzemplarzach, w postaci wydruku komputerowego (wymagane jest również przesłanie pracy na nośniku elektronicznym w postaci płyty CD-R). Do pracy powinna być dołączona zamknięta koperta, opatrzoną również godłem, zawierającą podpisaną Kartę Zgłoszenia z danymi osobowymi uczestnika, numerem telefonu kontaktowego oraz krótką informacją o sobie. W kopercie tej powinna również znajdować się kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
4. Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 5 znormalizowanych stron formatu A4 w kategorii prozy lub 5 wierszy w kategorii poezji.
5. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2011 roku pod adresem: Okręg Mazowiecki PZN, Klub Twórczości "ŻAR", ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "KONKURS LITERACKI".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2011 r. O uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w październiku 2011 r. wszyscy uczestnicy konkursu, zostaną zawiadomieni.
6. Prace oceniać będzie jury w pięcioosobowym składzie. Przewidziane jest przyznanie w każdej kategorii trzech nagród i dwóch wyróżnień. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają dyplomy, a prace ich zostaną opublikowane. Forma i wartość nagród rzeczowych uzależniona jest od sytuacji finansowej organizatorów.
7. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania utworów bez honorarium tylko w ramach promocji na stronach internetowych oraz w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
8. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.


Telefony sekretariatu biura OM PZN: (22) 827-21-30, 892-40-61
Sekretarz redakcji „Sekretów Żaru”: 728 587 306
e-mail: sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl
KARTA ZGŁOSZENIA WZÓR

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………
2. Adres korespondencyjny…………………………………………………………………
3. Telefon (także nr kierunkowy)………………………………………………
4. E-mail………………………………………………………………………………………………
5. Tytuły nadesłanych utworów (z zaznaczeniem: proza, poezja)………………………
6. Rodzaj uprawianego gatunku literackiego, informacja o dotychczasowej działalności artystycznej*…………………………………………………………………………………………
7. Organizacje twórcze………………………………………………………………………
-----------------------------------
* nie obowiązkowo
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz wyrażam zgodę na zaprezentowanie i opublikowanie moich utworów bez honorarium tylko w ramach promocji na stronach internetowych oraz w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i przyjmuję jego warunki.

Miejscowość, data………………………2011 r. Podpis…………………………………………

UWAGA: Karta zgłoszenia musi być podpisana przez uczestnika konkursu (po zapoznaniu się i akceptacji obowiązującego regulaminu).

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji