Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ - ŚWIDNICA 2011 (wyniki)

data dodania: 2011-08-16

data zakończenia: 2011-08-31

adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem \'\'KONKURS - ŚWIDNICA 2011\'\'.

mail: reklama@mbp.swidnica.pl

tel: 746400941

Jury w składzie:
Karol Maliszewski - Przewodniczący Jury,
Olga Pietkiewicz,
Jacek Podsiadło.

W dniu 15.10.2011r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy odbyły się obrady Jury konkursu. Jury biorąc pod uwagę walory literackie oraz oryginalność opracowania
graficznego, nominowało do nagrody 10 prac następujących autorów:
Mateusz Andała - Wstęp do twardej pornografii,
Krzysztof Chara - Puch,
Miłek Kierc - Spolszczenia,
Piotr Najwer - Mgła na torach i inne opowiadania.
Piotr Nita - Metodyjka,
Roger Piaskowski - Nosorożec,
Wojciech Roszkowski - Kulki rtęci,
Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz - Tanie,
Agnieszka Wiwała - Kup sobie lizaka,
Dominik Piotr Żyburtowicz - Żagle fenickie fenickich żeglarzy,

W ścisłym finale znalazły się prace:
Miłek Kierc - Spolszczenia,
Wojciech Roszkowski - Kulki rtęci.

Po wnikliwej analizie Jury postanowiło przyznać:
NAGRODĘ GŁÓWNĄ IV Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką - Świdnica 2011 w wysokośći 3.000 złotych oraz profesjonalne wydanie nagrodzonej książki w nakładzie 500 egzemplarzyWojciechowi Roszkowskiemu za projekt\'\'Kulki rtęci\'\'.

Uroczyste wręczenie nagrody oraz promocja książki odbędzie się dnia 18 listopada o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy ul.Franciszkańska 18.


----------------------------------

Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.

REGULAMIN
Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora.

1.Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.
2.W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy.
3.Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.
4.Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.
5.Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines - teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej - A5, objętość do 120 stron razem ze stronami redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 4 egzemplarzach.
6.W osobnej kopercie należy podać imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, krótka notę biograficzną autora oraz oświadczenie, iż nadesłane prace są pracami autorskimi, dotychczas nie publikowanymi w zwartej formie drukarskiej oraz że autor uregulował z osobami współpracującymi przy opracowaniu projektu książki wszelkie sprawy związane z ich prawami autorskimi zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994r.
7.Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna tylko jedną nagrodę.
8.Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 500 egz. (w tym 200 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych.
9.Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.
10.Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.
11.Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania nagrody.
12.Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
13.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
14.Prace należy przesyłać listem poleconym lub dostarczać osobiście do dnia 31 sierpnia 2011 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem \'\'KONKURS - ŚWIDNICA 2011\'\'.
15.Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w listopadzie 2011 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnej dacie listownie oraz zostaną zaproszeni na uroczystość podsumowującą konkurs.
16.Zwrot 3 egzemplarzy prac nadesłanych na konkurs (oprócz zapisu pracy nadesłanego w formie elektronicznej) oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 31 stycznia 2012 r.
17.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.
18.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 746400941, oraz e-mail: reklama@mbp.swidnica.pl

Nagrody:
Nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych. Wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 500 egz. (w tym 200 egz. otrzyma autor).

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji