Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Kaliski Konkurs Literacki na Utwór dla Dzieci

data dodania: 2011-10-12

data zakończenia: 2012-03-30

strona www: http://lyzkamleka.eu/pliki/konkurs_na_utwor_dla_dzieci.pdf

Kaliski Konkurs Literacki na Utwór dla Dzieci
1. Organizatorami Kaliskiego Konkursu Literackiego na Utwór dla Dzieci (zwanego dalej
Konkursem) są Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁyŜka Mleka z siedzibą w Kaliszu przy ul.
Serbinowskiej 23/34 i Stowarzyszenie Multi.Art z siedzibą w Kaliszu przy ul. Zamkowej 6/5
(zwane dalej Organizatorem).
2. Konkurs trwa od 1 października 2011 do 30 marca 2012. Oficjalne ogłoszenie wyników
nastąpi w czerwcu 2012 podczas Kaliskiego Festiwalu Działań Artystycznych im. M.
Konopnickiej (zwanego dalej Festiwalem), organizowanego z okazji 170. rocznicy urodzin
patronki Festiwalu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową z
miesięcznym wyprzedzeniem o dacie Festiwalu oraz zostaną zaproszeni na uroczystość
podsumowującą Konkurs.
3. Uczestnikiem Konkursu moŜe zostać pełnoletnia osoba, która do 30 marca 2012 (decyduje
data stempla pocztowego) prześle na adres Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁyŜka Mleka (62-
800 Kalisz ul. Serbinowska 23/34) Utwór w postaci wydruku w 3 egzemplarzach opatrzonych
godłem, spełniający warunki Konkursu. Na kopercie naleŜy umieścić dopisek „Konkurs
Literacki".
4. Dopuszczalne jest przysłanie kilku Utworów tego samego autora: kaŜdą pracę naleŜy nadsyłać
oddzielnie i z osobnym godłem.
5. Utwór musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie i nie moŜe być
wcześniej publikowany w którymkolwiek z mediów.
6. Do Konkursu będą dopuszczone Utwory napisane w języku polskim, kierowane do dzieci,
napisane w dowolnej formie literackiej (bajka, wiersz, opowiadanie, piosenka, utwór
sceniczny itp.) i o dowolnej tematyce.
7. Utwory nie będą odsyłane do autorów.
8. Konkurs jest anonimowy. Utwór powinien być podpisany jedynie godłem autora. W osobnej,
zamkniętej kopercie naleŜy dołączyć kartkę z danymi autora i godłem (tym samym, co na
wydruku). Dane powinny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia,
telefon kontaktowy, adres e-mail).
9. Do 30 kwietnia 2012 jury wyłoni prace, których autorom przyzna nagrody finansowe. O
podziale nagród decyduje jury.
10. Prace będą oceniane przez jury w składzie: Dorota Ryst (poetka, krytyk, członek
Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich) – przewodnicząca jury, Urszula
Zybura (poetka, aforystka, członek Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich),
ElŜbieta Szczerek (dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. M. Konopnickiej w Kaliszu).
2
11. Oprócz nagród finansowych przyznanych przez profesjonalne jury przewiduje się rzeczową
Nagrodę Honorową, którą przyzna dziecięce jury w składzie: Zuzanna Chmielewska (lat 9),
Martyna Machowczyk (lat 4), Marcin Paszek (lat 11) – przewodniczący jury.
12. Decyzje jury są ostateczne.
13. Wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych
nagrodach i wyróŜnieniach do 15 maja 2012 drogą telefoniczną i mailową. Po Festiwalu
werdykt obu jury zostanie opublikowany na stronach internetowych Organizatora, w
patronackiej prasie literackiej i w lokalnych mediach.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji całości lub fragmentów Utworów
nagrodzonych, wyróŜnionych oraz tych, które wzbudziły zainteresowanie jury, takŜe w celach
promocyjnych związanych z konkursem. Organizator kaŜdorazowo uprzedzi Autora drogą
mailową o planowanej publikacji.
15. Uczestnik Konkursu, którego praca została nagrodzona lub wyróŜniona odbiera nagrodę
podczas Festiwalu. Nieodebranie nagrody osobiście będzie traktowane jako rezygnacja z
nagrody.
16. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Promocji Sztuki ŁyŜka Mleka
www.lyzkamleka.eu
17. Przesyłając Utwór na Konkurs uczestnik potwierdza, Ŝe zgadza się z Regulaminem.
18. Wysyłając Utwór na Konkurs uczestnik wyraŜa zgodę na wykorzystywanie swoich danych –
wyłącznie do celów Konkursu.
19. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu jest Aneta Kolańczyk, tel. 601 22 99 73

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji