Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Ogólnopolski Konkurs Literacki "Radość pisania"

data dodania: 2012-03-06

data zakończenia: 2012-04-30

data ogłoszenia wyników: 2012-05-31

organizator: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

adres: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków z dopiskiem: Konkurs

strona www: www.kcecak.krakow.pl

mail: ewelina.maczynska@gmail.com

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Literacki "Radość pisania".

I. Adresaci konkursu
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.

II. Nagrody
Cenne nagrody rzeczowe za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdej z kategorii. Finaliści konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo.

III. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa do 30.04.2012 (decyduje data stempla pocztowego)

IV. Zasady konkursu
Konkurs odbywa się w 3 różnych kategoriach:
1. Wiersz o Wisławie Szymborskiej.
2. Esej lub inna forma prozatorska (felieton, opowiadanie), którego tematem przewodnim jest myśl poetki: Każdy początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie(z wiersza "Miłość od pierwszego wejrzenia")
3. Interpretacja dowolnie wybranego wiersza poetki.
V. Warunki techniczne
I kategoria: wiersz o Wisławie Szymborskiej.
1. Wiersz może mieć objętość do 2 stron formatu A4.
2. Wiersz powinien być zainspirowany biografią poetki. Muszą znaleźć się w nim elementy świadczące o znajomości przez autora wiersza biografii W. Szymborskiej.

3. Wiersz ma być dostarczony w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłany na adres szkoły) i wersji elektronicznej (przesłany na adres: ewelina.maczynska@gmail.com lub nagrany na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej). Do Konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które spełnią powyższe wymagania.
4. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, dokładny adres autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii.

5. Prace niespełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.
II kategoria: esej lub inna forma prozatorska inspirowana myślą poetki: Każdy początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.
1. Praca powinna być autorska, samodzielna, rozwijająca w ciekawy i oryginalny sposób sentencję poetki.

2. Praca może mieć objętość do 5 stron formatu A4. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym - Times New Roman (wielkość czcionki 12).
4. Praca ma być dostarczona w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłana na adres szkoły) i wersji elektronicznej (przesłana na adres: ewelina.maczynska@gmail.com lub nagrana na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej). Do Konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które spełnią powyższe wymagania.
5. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, dokładny adres autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii.

6. Prace niespełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.
III kategoria: interpretacja wybranego wiersza poetki
1.Praca może mieć formę eseju, pracy naukowej, pracy interpretacyjnej lub pracy badawczej.
2.Warunkiem jest subiektywne spojrzenie na wiersz. Interpretacja ma być indywidualna i oryginalna.
3.Zastrzega się sprawdzenie autentyczności prac. Praca niesamodzielna zostanie zdyskwalifikowana.
4.Uczestnik proszony jest o podanie tytułu wybranego przez siebie wiersza.
5.Praca może mieć objętość do 5 stron formatu A4. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym - Times New Roman (wielkość czcionki 12).
6.Praca ma być dostarczona w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłana na adres szkoły) i wersji elektronicznej (przesłana na adres: ewelina.maczynska@gmail.com lub nagrana na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej).

7.Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, dokładny adres autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii.
8.Prace niespełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.

VI. Pozostałe informacje:
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.
3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie niepublikowane drukiem i niebędące zwycięzcami innych konkursów.
4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
5. Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
7. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi 31.05.2012 i dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:
- Gość Honorowy - prof. Zofia Zarębianka - poetka, eseistka, krytyk literacki, wieloletni profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
- dr Katarzyna Wójtowicz - nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor w Katolickim LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu
- mgr Ewelina Porębska - nauczycielka języka polskiego w Katolickim LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu

8. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej: www.kcecak.krakow.pl
9. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.

10.Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. O dokładnej dacie i miejscu Laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Wszystkie prace (we wszystkich kategoriach)należy przesłać na adres:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków
z dopiskiem: Konkurs "Radość pisania"

i na adres mailowy:
ewelina.maczynska@gmail.com
do dnia: 30.04.2012 (decyduje data stempla pocztowego)

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy z organizatorami: ewelina.maczynska@gmail.com

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji