Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XI OTWARTY KONKURS LITERACKI „GNIEWIŃSKIE PIÓRO”

data dodania: 2012-04-04

data zakończenia: 2012-06-15

organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie

adres: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sportowa 1 84-250 GNIEWINO z dopiskiem „Konkurs Literacki”

strona www: www.gniewino.pl

mail: gbp@gniewino.pl

tel: (58) 670 69 38

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XI OTWARTYM KONKURSIE
LITERACKIM „GNIEWIŃSKIE PIÓRO”


REGULAMIN KONKURSU

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie.

Konkursowi patronuje Rada Gminy Gniewino.

1. Cele konkursu:
- zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych,
- wyłowienie talentów literackich,
- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
- spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego.

2. Adresaci konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych.

3. Zasady uczestnictwa:
a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, w jednej z trzech kategorii: proza, poezja, scenariusz. W przypadku małej ilości prac w danym gatunku literackim kategorie są łączone.
b) Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór prozatorski lub dramatyczny, a w przypadku poezji: od 3 do 5 utworów. Objętość całości pracy konkursowej nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) formatu A4. W przypadku prozy można nadsyłać fragmenty większych objętościowo prac. Jeden autor może złożyć swoją pracę tylko w jednej kategorii.
c) Utwór w czterech egzemplarzach, należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail). Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.
d) W przypadku uczestników w wieku do 18 lat, należy na pracy, obok godła, podać wiek autora, aby praca nie trafiła do kategorii dorosłych.
e) Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików na adres e-mail gbp@gniewino.pl lub dołączenie nośnika – dyskietki lub płyty CD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje prac. Organizator nie zwraca prac i nośników elektronicznych.

4. Termin składania prac:
Prace należy składać do dnia 15 czerwca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewinie, bądź przesłać pocztą na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 1
84-250 GNIEWINO
z dopiskiem „Konkurs Literacki”

5. Kryteria ocen:
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa.

6. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na Konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

7. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego Konkursu.

8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli) ufundowane przez Organizatora i ewentualnych Sponsorów. O sposobie podziału nagród decyduje Jury Konkursu wraz z Organizatorem.

9. Termin rozstrzygnięcia Konkursu uzależniony jest od ilości prac złożonych w poszczególnych kategoriach i w bieżącym wyniki powinny być znane w połowie sierpnia, natomiast rozdanie nagród przypadnie we wrześniu.

10. O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie i pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również ogłoszony na stronie internetowej www.gniewino.pl.

11. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

12. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem tel. (58) 670 69 38 lub pod adresem email: gbp@gniewino.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji