Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I Ogólnopolski Konkurs Literacki

data dodania: 2012-04-25

data zakończenia: 2012-07-20

organizator: Fundacja Gargano

adres: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury 04-984 Warszawa-Falenica Ul. Olecka 30

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego organizowanego przez Fundację
Gargano "Debiuty na Skróty"

1. Fundację Gargano „Debiuty na Skróty” ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Literacki.
2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy
ukończyli 18 lat.
3. Tematem konkursu są cechy: Męstwo, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, Roztropność.
4. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
 poezja- trzy wiersze,
 proza - opowiadanie do 12 000 znaków liczonych ze spacjami,
 komiks – scenariusz z rysunkami do 30 stron,
 literatura dziecięca - opowiadanie do 12 000 znaków liczonych ze spacjami.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac własnego autorstwa, o podanej
powyżej tematyce, w 3 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia
20.07.2012 na adres:
Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury
04-984 Warszawa-Falenica
Ul. Olecka 30
Na kopercie z nadesłanymi na konkurs pracami należy umieścić dopisek:
\"Konkurs Literacki Fundacji Gargano”.
6. Nadesłane na konkurs prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem).
7. W osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy
umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego, e-mail.
8. Nadesłane na konkurs prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych
konkursach.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i
wyróżnionych prac bez zgody autorów i bez honorarium.
10. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
11. Przewiduje się następujące nagrody w każdej z kategorii:
I miejsce – statuetka Michała Archanioła z Gargano, darmowy udział w warsztacie literackim
prowadzonym przez Fundację, indywidualne konsultacje z profesjonalnym twórcą (Aniołem
Literatury),
dwa wyróżnienia – statuetka Michała Archanioła z Gargano oraz nagrody rzeczowe .
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
12. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem w dniu
20.09.2012 r. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również w portalu
internetowym Fundacji Gargano.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 29.09. 2012 r. w Warszawie.
13. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.14. Nieodebranie nagrody w terminie oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje
wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora.
Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik akceptuje postanowienia
niniejszego regulaminu Konkursu.
15. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu i nie zapewnia noclegu.
16. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na
ich gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów w celach statystycznych i konkursowych, z
zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r.
Gorąco zapraszamy do udziału w naszym konkursie !!!

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji