Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

„Inter-. Literatura–Krytyka–Kultura”

data dodania: 2012-08-08

data zakończenia: 2012-10-31

Serdecznie zapraszamy poetów, prozaików, krytyków, autorów przekładów i wszystkich zainteresowanych literaturą do współtworzenia nowego czasopisma literackiego „Inter-. Literatura–Krytyka–Kultu ra”.

„Inter-. Literatura–Krytyka–Kultura” to internetowy półrocznik literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

Zasadniczymi celami, jakie postawili przed sobą inicjujący powstanie „Inter-” toruńscy poeci, pisarze, studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, są: integracja twórców i badaczy literatury, popularyzacja tekstów literackich, promowanie współczesnej krytyki literackiej, prezentacja dorobku toruńskich autorów, krytyków i badaczy literatury oraz demonstrowanie i analizowanie najbardziej interesujących zjawisk w nowej literaturze polskiej i obcej.

Każdy numer czasopisma organizowany jest przez temat przewodni, który określa strukturę całości, choć jej nie determinuje. Poza Tematem numeru stałymi działami „Inter-” są: Poezja i Proza, Przekłady, Krytyka literacka, Rozmowy/Dyskusje, Kronika, Nowe książki oraz Subiektywnie. Pismo ma także cztery rubryki prowadzone przez stałych współpracowników: Przegląd literacki (krótkie omówienie kilku najistotniejszych książek ostatniego półrocza), Pogotowie poetyckie (ocena wierszy nadesłanych przez autorów przed debiutem prasowym), Twórcy zapoznani (przypomnienie niegdyś cenionych, a dziś zapomnianych poetów i prozaików) oraz Magiel literacki (o literaturze i literatach pół żartem, pół serio).

W planach redakcji czasopisma jest uruchomienie Biblioteki „Inter-”, a w jej ramach – trzech serii wydawniczych: Poetyckiej, Prozatorskiej i Krytycznoliterackiej.

Redakcja
Rada Redakcyjna: dr hab. Aleksander Madyda, prof. UMK; dr hab. Maciej Wróblewski (UMK); dr hab. Dariusz Brzostek (UMK); dr hab. Radosław Sioma (UMK); dr Paweł Bohuszewicz (UMK); dr Tomasz Cieślak (UŁ); dr Karol Maliszewski (UWr).

Zespół Redakcyjny
Tomasz Dalasiński (redaktor naczelny, dział Temat numeru) – redaktor.naczelny@pismointer.pl.
Radosław Sobotka (zastępca redaktora naczelnego, dział Poezja) – poezja@pismointer.pl.
Aleksandra Szwagrzyk (sekretarz redakcji, rubryka Magiel literacki) – redakcja@pismointer.pl.
Paweł Tański (dział Proza) – proza@pismointer.pl.
Anna Pudlak (dział Przekłady) – przeklady@pismointer.pl.
Eliza Kącka (dział Krytyka literacka) – krytyka@pismointer.pl.
Anna Dwojnych (dział Rozmowy/dyskusje) – rozmowy@pismointer.pl.
Rafał Różewicz (działy Kronika i Nowe książki) – kronika@pismointer.pl.
Artur Jabłoński (rubryka Subiektywnie).

Stale współpracują
Karol Maliszewski (Przegląd literacki);
Magdalena Gałkowska (Pogotowie poetyckie) – pogotowie.poetyckie@pismointer.pl.
Łukasz Grajewski (Twórcy zapoznani);
Szymon Szwarc;
Rafał Derda.

Zasady publikacji
1. Poezja
 Autorów po debiucie prasowym (rozumianym jako opublikowanie tekstu poetyckiego w literackim czasopiśmie papierowym lub internetowym, nie na portalu literackim) prosimy o przesyłanie 5-8 tekstów poetyckich na adres poezja@pismointer.pl.
 Autorów przed debiutem prasowym zapraszamy do przesyłania 3-5 tekstów poetyckich na adres pogotowie.poetyckie@pismointer.pl.
2. Proza
Autorów (niezależnie od debiutu) prosimy o przesyłanie różnych form prozatorskich o łącznej objętości do 20 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 40.000 znaków ze spacjami) na adres proza@pismointer.pl.
3. Przekłady
Autorów przekładów (zarówno nowych przekładów już tłumaczonych tekstów poetyckich, prozatorskich oraz krytycznych, jak i pierwszych przekładów takich tekstów) prosimy o ich przesyłanie na adres przekłady@pismointer.pl.
4. Krytyka literacka
Autorów prosimy o przesyłanie recenzji i omówień książek poetyckich, prozatorskich, krytycznych, literaturoznawczych, popularyzatorskich itp. z ostatniego (licząc od daty publikacji poprzedniego numeru „Inter-”) półrocza, a także dłuższych (do 20 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. do ok. 40.000 znaków ze spacjami) tekstów krytycznych na adres krytyka@pismointer.pl.
5. Rozmowy/dyskusje
Autorów, którzy przeprowadzili interesujące wywiady lub dyskusje i wyrażają chęć oraz mają zgodę rozmówców/dyskutantów na opublikowanie tych wywiadów lub dyskusji, zapraszamy do nadsyłania tekstów na adres rozmowy@pismointer.pl.

Wszystkie materiały prosimy przesyłać w jednym pliku .rtf podpisanym imieniem i nazwiskiem.
Deadline: 31.10.2012. Temat I. numeru: Kryzys.

Przypisy w tekstach krytycznych należy sporządzać wg następującego wzoru:
 Dla druku zwartego: J. Potkański, Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Warszawa 2004, s. 15.
 Dla artykułu w pracy zbiorowej: P. de Man, Opór wobec teorii, przeł. M. Rusinek, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, s. 89.
 Dla czasopisma: R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, „Teksty Drugie” 1994, z. 2, s. 22.
 Dla adresu strony internetowej: http://nowakrytyka.pl/spip.php?article296 , dostęp: 12.06.2010.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji