Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XX Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki

data dodania: 2012-09-13

data zakończenia: 2012-10-19

adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1, 41 – 200 SOSNOWIEC z dopiskiem na kopercie: „LAUR PLATERANKI”

strona www: http://www.plater.edu.pl

mail: XXlaur_plateranki@wp.pl

tel: (0–32) 266 R

Regulamin
XX Turnieju Jednego Wiersza O Laur Plateranki


1. Turniej jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Finał XX Turnieju przewidziany jest na 23 listopada 2012 roku (piątek) – godz. 17.00. Organizatorami Turnieju są: Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego
im. Emilii Plater w Sosnowcu, Biblioteka Szkolna oraz miłośnicy poezji związani
ze szkołą.

2. Współorganizatorem jest Urząd Miasta w Sosnowcu

3. Konkurs organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich (ponadgimnazjalnych) z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.

4. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 19 października 2012 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1,
41 – 200 SOSNOWIEC, tel./faks (0–32) 266 – 45 – 35
z dopiskiem na kopercie: „LAUR PLATERANKI”.

Tematyka i forma wiersza – dowolna. W wypadku dłuższych utworów prosimy
o nadesłanie fragmentu.
Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu,
adres e–mail) oraz pełną nazwę, adres i numer telefonu/faksu, adres e–mail szkoły,
do której uczęszcza.

5. Teksty kwalifikują do konkursu finałowego poloniści z II LO w Sosnowcu
wraz z uczniami z Biura Turnieju.

6. W komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci
i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu i innych szkół oraz uczniowie.

7. Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony będzie o publiczne jego odczytanie w dniu 23 listopada 2012 r. W uzasadnionych przypadkach (np. niemożliwy przyjazd autora na finał) tekst może być przedstawiony przez inną osobę. Autor wywoływany będzie do prezentacji tekstu poprzez godło i tytuł wiersza; prezenterzy nie podają innych danych.

8. O zakwalifikowaniu do finału konkursu autorzy wierszy poinformowani zostaną najpóźniej do 16 listopada 2012 roku.

9. Przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda i „Laur Plateranki”,
II nagroda i III nagroda. Jury ma prawo do nieprzyznania którychś
z nagród lub do innego ich rozdysponowania. Przewiduje się ponadto przyznanie nagród: Publiczności, Samorządu Uczniowskiego oraz nagród ufundowanych przez firmy i prywatnych sponsorów. Wybór nagradzanych tekstów pozostaje w tym wypadku w gestii nagradzających, chyba że scedują oni te decyzje na jury.

10. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród głównych i interpretacji regulaminu należy do przewodniczącego jury.

11. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na Turniej tekstów.

12. Organizatorzy powiadamiają o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do finału Turnieju. Zawiadomienia te są równoznaczne
z zaproszeniem (także dla opiekuna).

13. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów i ich opiekunom.

14. Komunikat jury o wynikach XX Lauru Plateranki rozesłany zostanie 24 listopada 2012 r. do prasy, radia i telewizji regionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej.

15. Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji, co zależy jednak przede wszystkim
od możliwości finansowych organizatorów. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, Internecie
oraz zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach. Za zamieszczone wiersze
nie przewiduje się honorariów.

16. Autorzy wierszy wyrażają zgodę na opublikowanie ich podstawowych danych osobowych w mediach oraz na stronie internetowej organizatora: www.plater.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).

17. Dodatkowe informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem
e–mail: XXlaur_plateranki@wp.pl oraz na stronie internetowej II LO im. E. Plater
w Sosnowcu http://www.plater.edu.pl

Organizatorzy XX Lauru Plateranki

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji