Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs \" Sherlock Holmes przedstawia swoją historię…\" Napisz własne opowiadanie detektywistyczne!

data dodania: 2013-01-14

data zakończenia: 2013-01-31

Regulamin konkursu
\" Sherlock Holmes przedstawia swoją historię…\"
Napisz własne opowiadanie detektywistyczne!


Cel konkursu

Cel główny - Stworzenie antologii z najciekawszych prac nadesłanych na konkurs.

Szczegółowe cele konkursu:
• popularyzacja książek detektywistycznych;
• pobudzenie wrażliwości młodzieży na ten rodzaj literatury;
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
• rozwijanie uzdolnień pisarskich;
• stymulowanie procesów wyobraźni, rozwijanie fantazji;
• umacnianie wiary we własne siły i w zdolności osiągania celów;
• wzbogacenie umiejętności pracy z komputerem – z programami edytorskimi;

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na opowiadanie detektywistyczne pod tytułem:
\" Sherlock Holmes przedstawia swoją historię…\" jest Młodzieżowy Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. Koordynatorami są: Małgorzata Zymła, Anna Żynda oraz Agnieszka Szymańska.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych
z województwa śląskiego.
3. Prace należy przesyłać do 31.01.2013 roku.
4. Dane osobowe uczestników konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane
i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym konkursem.
Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Regulamin dostępny będzie do wglądu w siedzibie organizatora oraz przesłany do uczestników konkursu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

5. Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania o tematyce detektywistycznej, kryminalnej lub sensacyjnej.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do
31 stycznia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu - biblioteka
ul. Powstańców Warszawskich 12
41-902 Bytom
Z dopiskiem na kopercie: \" Sherlock Holmes przedstawia swoją historię…\"
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie, w trzech kopiach.
W nagłówku opowiadania powinno znaleźć się godło autora.


8. Komplet dokumentów stanowi:
a). opowiadanie w wersji drukowanej (w 3 kopiach) lub tekstu pisanego odręcznie (dwie kopie ksero) opatrzone godłem (godło - czyli pseudonim, zastępuje podpis).
b). zaklejona koperta opatrzona tym samym godłem zawierająca:
imię i nazwisko autora, jego adres, nazwę szkoły, w miarę możliwości adres internetowy szkoły i numer telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna.
9. Zgłoszenie niekompletne oraz doręczone po terminie określonym w pkt. 3. niniejszego regulaminu podlega odrzuceniu jako nie spełniające wymogów formalnych.
10. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
11. Zwycięzcę konkursu wyłoni Jury wyznaczone przez organizatora.
W sytuacji równości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury. Komisja będzie brała pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, wartości artystyczne, oryginalność fabuły, stopień zawiłości akcji. Struktura tekstu powinna być logiczna (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Brane pod uwagę będą również – poprawność językowa, brak błędów ortograficznych i stylistycznych oraz brak wulgaryzmów. Autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o przesłanie swojego opowiadania drogą meilową w celu stworzenia antologii opowiadań detektywistycznych, która będzie udostępniona na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1.

Wymagania dotyczące opowiadania

12. Opowiadanie zgłoszone do konkursu powinno być:
a. utworem uczestnika zgłaszającego opowiadanie;
b. utworem oryginalnym, wcześniej niepublikowanym;
c. napisane w języku polskim;
d. nie krótsze niż 4 i nie dłuższe niż 10 stron maszynopisu
(Times New Roman; Arial – maksymalny rozmiar czcionki to \"14\")
w wyjątkowych sytuacjach - bardzo czytelnego rękopisu;
e. prace prosimy składać w kopercie – w trzech egzemplarzach;

Nagrody

13. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz pamiątkowe dyplomy.
14. Organizator ma prawo innego rozdysponowania nagród w zależności od poziomu konkursu.

Ogłoszenie wyników

15. Lista zwycięzców dostępna będzie w siedzibie MDK nr 1 w Bytomiu oraz na stronie internetowej www.mdk.bytom.pl
16. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i dokładnym terminie wręczenia nagród za pośrednictwem szkoły do której uczęszczają. Zostaną również poproszeni o przesłanie kopii tekstu droga meilową.
17. Nagrody nieodebrane zasilają konto następnych konkursów.
Organizator konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
ul. Powstańców Warszawskich 12
41-902 Bytom
tel. 32 281-25-08
www.mdk.bytom.pl
e-mail: bibliotekamdknr1@onet.eu

Szczegółowych informacji udziela Anna Żynda 793 506 066
Małgorzata Zymła 500 869 058

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji