Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VIII Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

data dodania: 2013-02-08

data zakończenia: 2013-04-23

adres: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk

mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl

tel: (23) 692-21-51

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela
ogłasza VIII Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza
im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

VIII Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza 2013 skierowany jest do wszystkich twórców nie zrzeszonych: bardzo młodych, młodych dorosłych i starszych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, do postrzegających życie i dających świadectwo obecnym czasom i własnym odczuciom. Celem konkursu o Laur Błękitnej Narwi jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych, tych, którzy poezję postrzegają w kategoriach lirycznego "ja", pięknej metafory i klasycznych kanonów poetyckiej strofy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego, prosimy o nadsyłanie drogą pocztową jednego wiersza w wybranej przez Autora kategorii: wiersz o Pułtusku lub wiersz o tematyce ogólnej, do 23 kwietnia 2013 r. na adres Pułtuskiej Biblioteki Publicznej. Dopuszczalne jest nadsyłanie wierszy w dwu kategoriach przez jednego twórcę. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
Pierwsza koperta powinna zawierać wiersz – w czterech egzemplarzach - opatrzony godłem słownym i kategorią konkursową (mile widziana płyta CD z tekstem wiersza).
W drugiej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu oraz nazwę i adres szkoły (dla uczniów). Rozstrzygnięcie konkursu o Laur Błękitnej Narwi i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2013 r.
Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Pułtusk
Rada Miejska w Pułtusku
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela,
06-100 Pułtusk, ul. Słowackiego 6,
tel. (23) 692-21-51,
e - mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl
Patronat Artystyczny:
Adriana Szymańska – poetka


Regulamin
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza
im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Burmistrz Miasta Pułtusk i Rada Miejska w Pułtusku.
Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2005 r.
2. Terminarz konkursu:
Termin nadsyłania utworów do 23.04.2013 r.
Obrady jury 14 – 15.05.2013 r.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu czerwiec 2013 r.
3. Cele konkursu:
- zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych,
- promocja miasta Pułtusk,
- upowszechnienie piękna języka polskiego,
- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych,
- promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych,
- stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.
4. Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.
5. Kategorie:
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach :
- wiersz o Pułtusku,
- wiersz o tematyce ogólnej.
6. Nadsyłanie prac:
a) Utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub w druku komputerowym formatu A4,
b) Wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym),
GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr,
c) Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Koperta powinna zawierać dane o autorze, pisane na komputerze:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania,
- telefon oraz ewentualny e - mail kontaktowy.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. Organizatorzy proszą też o podawanie źródła informacji o konkursie.
d) W kopercie powinien znaleźć się zapis: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. J. Lelewela dla celów statutowych'' oraz czytelny podpis autora.
e) Każdy z autorów może przesłać tylko po jednym wierszu w obu kategoriach.
Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2013 r. na adres:
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk.
7. Ocena prac:
a) Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
- były publikowane,
- były nagradzane w innych konkursach,
- nie spełniają wymogów formalnych określonych w regulaminie (brak godła, czy koperty zawierającej dane o autorze),
- zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego).
Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
b) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac.
Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
- przyznaniu nagród,
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
8. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2013 r.
b) o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni imiennym zaproszeniem.
Dla osób dorosłych przewidziano nagrody pieniężne, natomiast dla dzieci i młodzieży do lat
18 – stu nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane osobiście będą wysłane pocztą tylko w uzasadnionych przypadkach.
Nagrody pieniężne zostaną przelane na konta laureatów, po uprzednim wskazaniu przez nich rachunku bankowego.
Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i pobytu w Pułtusku.
9. Publikacje:
a) wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym,
b)nadesłane prace nie będą zwracane,
c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez Jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.
Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
Szczegółowe informacje: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela,
ul Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk, tel. (23) 692-21-51
e - mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl
Koordynatorzy : Barbara Zbrzezna, Ewelina Tomczak

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji