Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka ph. „Cała radość życia w tworzeniu”

data dodania: 2013-02-11

data zakończenia: 2013-03-22

tel: 063 278-51-34

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

ogłasza


XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Włodzimierza Pietrzaka
ph. „Cała radość życia w tworzeniu”.Cel Konkursu:
● stworzenie wydarzenia literackiego
● promowanie młodych twórców
● integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.
1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.
2. Na Konkurs można przysłać dodatkowo (ale również wyłącznie) wiersz poświęcony Włodzimierzowi Pietrzakowi i jego dziełu w związku z obchodami setnej rocznicy urodzin patrona Biblioteki. Jeden wiersz należy nadesłać również w 4 egzemplarzach.
3. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail, dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich itp.
Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
4. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:
● zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,
● zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 1. regulaminu),
● utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła.

5. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 22 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Włodzimierza Pietrzaka
ul. Dworcowa 5
62-700 Turek
z dopiskiem: Konkurs poetycki.

6. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
• pieniężne: I, II, III nagroda – za wiersz związany z tematyką Konkursu
• rzeczowe: Nagroda Specjalna – za wiersz poświęcony Włodzimierzowi Pietrzakowi i jego dziełu w związku z obchodami setnej rocznicy urodzin patrona Biblioteki oraz Nagroda Młodych dla uczestników do 16 roku życia.
O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
Wysokość nagród leży w gestii organizatora.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 roku na Biesiadzie Poetyckiej ph. „Cała radość życia w tworzeniu”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 19 kwietnia 2013 r., najpóźniej do 10 maja 2013 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.
Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.
8. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).
9. Biblioteka przewiduje wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie Konkursu.
10. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 900 do 1900. Osoby odpowiedzialne: Ewelina Derucka, Agnieszka Tomczyk

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji