Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

5. KONKURS NA ZBÓR WIERSZY IMIENIA SCHERFFERA VON SCHERFERSTEINA O SYFON SCHERFERA 2013

data dodania: 2013-02-19

data zakończenia: 2013-04-20

adres: K. I. T.

5. KONKURS NA ZBÓR WIERSZY IMIENIA SCHERFFERA VON SCHERFERSTEINA O
SYFON SCHERFERA 2013

REGULAMIN

1. Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" z Brzegu
ogłasza 5. KONKURS NA ZBÓR WIERSZY. Konkurs ma charakter otwarty i
może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma
ograniczeń wiekowych.

2. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmujące nie więcej niż 45
utworów poetyckich, mieszczących się na nie więcej niż 54 stronach
(nie licząc spisu treści i tytułowej), w 3 kopiach oraz na nośniku
elektronicznym (płyta CD, dyskietka, pendrive).

3. Termin nadsyłania prac upływa dnia 20 kwietnia 2013, liczy się data
stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K. I. T. "STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW"
GALERIA BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY
RYNEK - RATUSZ, 49-300 BRZEG

Z dopiskiem

SYFON SCHERFFERA 2013

4. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie
oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

5. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub
alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

6. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w
konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą
być publikowane częściowo w drukach ulotnych, internecie, prasie
lokalnej, radio i telewizji, prasie literackiej.

7. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek,
Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski.

8. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.

9. O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony listownie,
internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

10. Wręczenie nagrody finansowej oraz honorowej odbędzie się w trakcie
XV Konfrontacji Literackich "Syfon"

11. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie profilowej
Stowarzyszenia w serwisie www.facebook.pl oraz pod adresem e-mail:
kit_szp@wp.pl oraz red._akcja@wp.pl oraz pod numerami telefonów: (077)
416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli), 693 854 745 lub
691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).

12. Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do poczynienia drobnych zmian o
charakterze redakcyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania nagrody
i rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku zestawów spełniających
kryteria estetyczne i formalne lub z przyczyn od niego niezależnych.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji