Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

III Ogólnopolski Konkurs Literacki „Radość pisania”

data dodania: 2013-02-19

data zakończenia: 2013-04-30

mail: konkursradoscpisania@gmail.com

III Ogólnopolski Konkurs Literacki „Radość pisania”

REGULAMIN
I. Organizator konkursu
Konkurs organizuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie; ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków, tel. 12 634 50 50 www.kcecak.krakow.pl
Honorowy Patronat nad Konkursem objęły następujące placówki:
- Małopolskie Kuratorium Oświaty
- Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej
II. Adresaci konkursu
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju.
III. Nagrody
- Cenne nagrody rzeczowe za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdej z kategorii.
- Finaliści konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo.
- Uzyskanie wyróżnienia lub tytułu finalisty i laureata daje uczniom gimnazjum dodatkowe 5 punktów podczas rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.
IV. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa do 30.04.2013 (decyduje data stempla pocztowego)
V. Zasady konkursu
Konkurs odbywa w osobnych grupach wiekowych: dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w 3 różnych kategoriach:
1. Wiersz o Annie Kamieńskiej.
2. Esej lub inna forma prozatorska (felieton, opowiadanie), którego tematem
przewodnim jest myśl poetki: Miłość to jest to, co pozostaje gdy zabrane zostało już wszystko. Nawet nadzieja.
3. Interpretacja dowolnie wybranego wiersza poetki.
VI. Warunki techniczne
I kategoria: wiersz o Annie Kamieńskiej.
1. Wiersz może mieć objętość do 2 stron formatu A4.
2. Wiersz powinien być zainspirowany biografią poetki. Muszą znaleźć się w nim
elementy świadczące o znajomości przez autora wiersza biografii A. Kamieńskiej.
II kategoria: esej lub inna forma prozatorska inspirowana myślą poetki: Miłość to jest to, co pozostaje, gdy zabrane zostało już wszystko. Nawet nadzieja.
1. Praca powinna być autorska, samodzielna, rozwijająca w ciekawy i oryginalny
sposób sentencję poetki.
2. Praca może mieć objętość do 5 stron formatu A4. Praca musi być przygotowana w
edytorze tekstowym - Times New Roman (wielkość czcionki 12).
III kategoria: interpretacja wybranego wiersza poetki
1.Praca może mieć formę eseju, pracy naukowej, pracy interpretacyjnej lub pracy
badawczej.
2.Warunkiem jest subiektywne spojrzenie na wiersz. Interpretacja ma być
indywidualna i oryginalna.
3.Zastrzega się sprawdzenie autentyczności prac. Praca niesamodzielna zostanie
zdyskwalifikowana.
4.Uczestnik proszony jest o podanie tytułu wybranego przez siebie wiersza.
5.Praca może mieć objętość do 5 stron formatu A4. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym - Times New Roman (wielkość czcionki 12). Wszystkie prace mają być dostarczone w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłane na adres szkoły) i wersji elektronicznej (przesłane na adres: konkursradoscpisania@gmail.com
lub nagrane na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej).
Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, dokładny adres autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii. Prace niespełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.
VII. Pozostałe informacje:
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.
3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie niepublikowane drukiem i niebędące zwycięzcami innych konkursów.
4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
5. Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
7. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi 3.06.2013 i dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:
- Gość Honorowy – prof. Zofia Zarębianka – poetka, eseistka, krytyk literacki, wieloletni profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
- dr Katarzyna Wójtowicz – nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor w Katolickim LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu
- mgr Ewelina Porębska – nauczycielka języka polskiego w Katolickim LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu
8. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej: www.kcecak.krakow.pl
9. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.
10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. O dokładnej dacie i miejscu Laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
Wszystkie prace (we wszystkich kategoriach) należy przesłać na adres:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków
z dopiskiem: Konkurs „Radość pisania”
i na adres mailowy: konkursradoscpisania@gmail.com do dnia: 30.04.2013 (decyduje data stempla pocztowego).
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy z organizatorami: konkursradoscpisania@gmail.com

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji