Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki \"Dać Świadectwo\" 2013

data dodania: 2013-03-20

data zakończenia: 2013-04-15

adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury ul. Mikołajska 2 31-027 Kraków z dopiskiem OKP „Dać świadectwo”

strona www: www.lamelli.com.pl

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie pragnie zaprosić na XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki \"Dać Świadectwo\" 2013.

Regulamin

1. Cele Konkursu:
· ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
· inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
· popularyzowanie współczesnej poezji.
2. Warunki Konkursu:
· Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców - zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;
· Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas nagradzane ani publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN/ISSN), na stronach internetowych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (mile widziana dodatkowa wersja elektroniczna przesłana na CD). Każdy utwór należy podpisać godłem (wyrazowym).
· Do wierszy należy dołączyć:
a) kopertę z rozwiązaniem godła: godło, imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, adres e-mail, krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagród literackich.
b) zdjęcie (fotografia może być przesłana w wersji elektronicznej na CD)
c) potwierdzenie uiszczenia opłaty konkursowej,
· Zestaw utworów poetyckich może zgłosić wyłącznie autor.
· Opłatę konkursową w wysokości 15 zł za zestaw należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846. Opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu. Zestawy niezawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane.
· Jurorzy otrzymują do oceny wyłącznie wiersze, na etapie oceny nie mają wglądu w przysłane dowody wpłaty ani koperty z rozwiązaniem godła;
· Prace konkursowe nadsyłać należy na adres:
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków
z dopiskiem OKP „Dać świadectwo” do dnia 15 kwietnia 2013 r· .(decyduje data stempla pocztowego)
· Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;
· Nadesłanie zestawu prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, prasowych i elektronicznych – w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury,
· Prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;
· Nagrodę Główną Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2013 roku;
· Nagroda Główna nie może zostać przyznana laureatowi Nagrody Głównej poprzednich edycji konkursu;
· Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;
· Materiały do książki: wiersze, notkę biograficzną i zdjęcie Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2013 roku;
· W przypadku niewywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;
· Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymują nagrody książkowe i/lub pieniężne ufundowane przez Organizatora i Sponsorów;
· Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego decydowania o wysokości i podziale nagród pieniężnych,
· Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów;
· Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 27 maja 2013 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu;
· Prace nadesłane na konkurs, które nie zostaną nagrodzone, zostaną po upływie roku zlikwidowane.
· Aktualne informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl lub pisząc na adres akosciuszko@lamelli.com.pl;
· Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursowych.

Pod patronatem pisma kulturalnego „Fragile”

www.lamelli.com.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji