Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI im. ROMUALDA III MIKOSZEWSKIEGO ph. „ZIEMIA NAJBLIŻSZA”

data dodania: 2013-09-08

data zakończenia: 2013-11-05

XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
im. ROMUALDA III MIKOSZEWSKIEGO ph. „ZIEMIA NAJBLIŻSZA”
ORGANIZATOR: Łosicki Dom Kultury, Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury.
PATRONAT: Starosta Łosicki, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.
CELE KONKURSU: odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich,
inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej, stwarzanie piszącym możliwości szerszej
prezentacji twórczości, upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów łosickich – Romualda III
Mikoszewskiego, promowanie środowiska twórczego.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych
stowarzyszeń twórczych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 16 lat.
2. Przyznane zostaną następujące nagrody:
- za I, II, III miejsce i ewentualne wyróżnienia.
Przewidziane są także nagrody specjalne:
- za tematykę regionalną (powiatu łosickiego),
- za utwory nadesłane przez młodzież szkolną (uczniowie gimnazjów i szkół średnich z terenu
powiatu łosickiego), które należy na kopercie oznaczyć dopiskiem: „konkurs Mikoszewski –
szkoły”.
3. Na konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy opatrzonych słownym godłem. Prace
konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4 należy przesłać w
sześciu egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu w terminie do 5 listopada
2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs
Mikoszewski”. W nadesłanej korespondencji (w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym
godłem jak prace konkursowe), należy podać imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz
krótką notkę biograficzną autora wierszy. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
4. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac, tym niemniej mile będą widziane prace
uwzględniające tematykę regionalną (powiatu łosickiego).
5. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane
w innych konkursach.
6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi.
NAGRODY:
1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy. Pula nagród wynosi 4.000 zł.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
23 listopada 2013 r. (sobota) w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury. O wynikach
Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej 18 listopada 2013 r. telefonicznie oraz
drogą elektroniczną.
4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie
przesyłają nagród pocztą.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
2. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Sekretariat konkursu: Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice,
tel./fax (83) 359-05-09,
powiat.losice.pl (zakładka kultura i oświata – ŁDK) e-mail: ldklosice@interia.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji