Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV Konkurs Literacki "Aurory"

data dodania: 2014-01-16

data zakończenia: 2014-02-16

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu Literackiego czasopisma "Aurora". Regulamin konkursu oraz instrukcję dotyczącą nadsyłania prac konkursowych znajdziecie poniżej oraz w dziale "Aktualności".Instrukcja dotycząca wysyłania tekstów na konkurs:Krok 1:Napisz krótkie opowiadanie (do 5 000 znaków bez spacji - tzw. szort) lub wiersz :)Krok 2:Napisz pracę konkursową w pliku Microsoft Word (najlepiej w formacie doc lub docx); praca zapisana w innym pliku (np.w formacie pdf, txt) nie zostanie dopuszczona do konkursu. Prosimy nie podawać jakichkolwiek danych autora w pliku z pracą konkursową - należy podać te dane w osobnym pliku (patrz: krok 4).Krok 3:Przy zapisywaniu pliku, w którym znajduje się praca konkursowa, należy oznaczyć ten plik w nazwie tzw. godłem, czyli wyrazem, który posłuży identyfikacji tekstu oraz autora, np. WODA. W przypadku nadesłania więcej niż jednej pracy (ten sam autor może wysłać maksymalnie trzy wiersze i jedno krótkie opowiadanie), pozostałe prace należy oznaczyć tym samym godłem oraz ponumerować je, aby nazwa każdego pliku różniła się od pozostałych, np. pierwszy utwór: WODA1, kolejne utwory: WODA2, WODA3, WODA4.Krok 4:Oprócz pliku z pracą konkursową, należy nadesłać osobny plik z danymi autora pracy. Należy koniecznie podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwa uczelni, numer indeksu oraz adres e-mail (w celu identyfikacji uczestnika oraz kontaktu z uczestnikiem - każdy z uczestników zostanie zaproszony na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu drogą mailową). Można również podać nr telefonu, adres, wydział i kierunek studiów, aczkolwiek nie jest to wymagane.Krok 5:

Plik z danymi autora pracy lub prac konkursowych należy również zapisać w programie Microsoft Word i oznaczyć tym samym godłem co nadesłane teksty, z dopiskiem "dane", np. jeśli nadesłany utwór zostały oznaczony godłem WODA, plik z danymi autora powinien zostać oznaczony: "WODA dane". W przypadku nadesłania więcej niż jednej pracy przez tego samego autora (np. WODA1, WODA2 itp.) wystarczy nadesłać jeden plik z danymi (np. WODA dane).Krok 6:

Wyślij pracę konkursową oraz plik z danymi pod adres e-mail: uamaurora@gmail.com

Nadsyłanie tekstów wg powyższych zasad bardzo ułatwi nam organizację konkursu oraz zmniejszy czas oczekiwania na uroczyste ogłoszenie wyników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

O dopuszczeniu pracy do konkursu zostaniecie poinformowani drogą mailową przez koordynatora. Jeśli praca nie będzie spełniała wymogów formalnych przewidzianych w Regulaminie Konkursu, koordynator konkursu uzasadni, dlaczego praca nie spełnia wymogów formalnych ze wskazaniem podstawy regulaminowej. Braki formalne będzie można uzupełnić aż do upływu terminu nadsyłania prac.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem: 16.02.2014 r.

P.S. Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich lat wskazujemy również, że szort jest krótkim utworem narracyjnym, a więc utworem, który musi posiadać fabułę. Jest to zatem krótkie opowiadanie. Prosimy więc, aby nie nadsyłać na konkurs tekstów prozatorskich w innej formie, np. eseju, felietonu, artykułu prasowego, fragmentu powieści czy opowiadania dłuższego niż 5 000 znaków bez spacji. Możecie jednak nadsyłać teksty w formach innych niż szort na adres mailowy: uamaurora@gmail.com, jeśli chcecie, aby Wasze teksty zostały opublikowane na naszej stronie internetowej lub w naszym czasopiśmie poza konkursem.

REGULAMIN IV STUDENCKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO "AURORY"§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu jest wybranie utworów, które zostaną przeznaczone do publikacji w czasopiśmie społeczno-kulturalnym studentów UAM „Aurora”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: Konkursu poetyckiego oraz Konkursu na najlepsze opowiadanie.
3. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Kultury Współczesnej UAM „Aurora”.
4. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 16 lutego 2014 r. (decyduje data wysłania maila).
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.aurora.amu.edu.pl.
6. Nagrodą główną jest wydrukowanie zwycięskich utworów w czasopiśmie społeczno-kulturalnym studentów UAM „Aurora” (przewidywany nakład 1500 egzemplarzy) oraz na stronie internetowej: www.aurora.amu.edu.pl. Dodatkowo, autorzy zwycięskich prac zostaną uhonorowani nagrodami książkowymi.
7. W przypadku nie odebrania przez zwycięzców nagród w terminie przewidzianym w dniu ogłoszenia wyników konkursu, zwycięzcom zostanie przekazana nagroda książkowa. Przekazanie nastąpi w uzgodniony mailowo sposób w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Przekazanie lub odebranie nagród książkowych odbędzie się za okazaniem legitymacji studenckiej, ważnej w dniu nadesłania pracy. Powyższe postanowienie Regulaminu stosuje się odpowiednio do innych nagród, jeśli zostaną przewidziane przez Organizatora w toku konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzcy oraz przyznania specjalnych wyróżnień wśród nadesłanych prac, nagradzanych publikacją w czasopiśmie społeczno-kulturalnym studentów UAM „Aurora”.

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.W konkursie może brać udział każdy student, z wyjątkiem studentów należących do jury konkursu, redakcji czasopisma społeczno-kulturalnego studentów UAM „Aurora” oraz Koła Naukowego Kultury Współczesnej UAM „Aurora”.
2. Formami literackimi prac konkursowych są: szort - krótki utwór narracyjny pisany prozą, o objętości do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) znaków (nie licząc spacji) lub wiersz.
3. Nadesłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim pracą własną, wcześniej nie nagradzaną i nie publikowaną. Przez „publikację” należy rozumieć w szczególności wydanie pracy w formie pisemnej lub udostępnienie jej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dla nieokreślonej liczby osób.

4.Nadesłanie pracy konkursowej przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca konkursowa spełnia wymogi wymienione w pkt. 3 powyżej.
5. Objętość nadesłanego szorta nie powinna przekroczyć 5 000 (słownie: pięć tysięcy) znaków, nie licząc spacji. Przekroczenie wskazanej ilości znaków o ponad 10% (słownie: dziesięć procent) powoduje dyskwalifikację tekstu bez jego merytorycznego oceniania.

6. Jedna osoba może wysłać maksymalnie trzy wiersze i jednego szorta.
7. Format w jakim należy przysyłać pracę konkursową to dokument programu Microsoft Word. Przesłanie pracy w innym formacie może być podstawą dyskwalifikacji pracy bez jej merytorycznej oceny.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1) 1) nadesłanie pracy zapisanej w programie Microsoft Word, po oznaczeniu nazwy pliku wyrazem, który będzie służyć identyfikacji tekstu oraz autora, zwanym dalej „godłem” (np. WODA),

2) 2) nadesłanie osobnego pliku w programie Microsoft Word, który zawierać będzie dane autora: imię, nazwisko, nazwę uczelni, numer indeksu oraz adres e-mail uczestnika konkursu, po oznaczeniu pliku tym samym godłem co nadesłana praca z dopiskiem „dane” (np. WODA dane); podanie danych umożliwiających późniejszy kontakt z uczestnikiem, takich jak numer telefonu oraz adres, a także wydziału uczelni, kierunku i roku studiów nie jest wymagane.

9. W przypadku nadesłania przez uczestnika konkursu więcej niż jednej pracy, kolejne nadesłane prace należy oznaczyć tym samym godłem co pierwszą z nadesłanych prac, z tym że prace należy ponumerować (np. WODA1, WODA2, WODA3).

10.Prace konkursowe należy wysyłać pod adres e-mail: uamaurora@gmail.com.

11. Niespełnienie wymogów formalnych, określonych w punktach poprzednich, w tym nadesłanie pracy konkursowej lub pliku z danymi autora w formacie innym niż Microsoft Word, powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dopuszczeniu utworu do oceny merytorycznej decyduje koordynator konkursu. Od decyzji koordynatora konkursu odwołanie nie przysługuje. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z podaniem podstawy z Regulaminu.

12. Nadesłanie pracy konkursowej oraz pliku z danymi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska i nazwy uczelni w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia uczestnika konkursu.
13. Dane osobowe będą wykorzystane tylko do celów związanych z konkursem i nie będą udostępniane innym osobom lub organizacjom.

§3 WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest jury w składzie pięcioosobowym.
2. Koordynator konkursu zbiera, koduje oraz przesyła prace do jury i czuwa nad sprawnym przebiegiem konkursu.
3. Oceniając prace, jury będzie brało pod uwagę czystość gramatyczną i ortograficzną utworu, wyjątkowość pomysłu, oryginalność w jego ukazaniu, ogólne wrażenie tekstu.
4. Każdy z jurorów ocenia nadesłane prace w skali 0-5.

5. Konkurs wygrywają szort oraz wiersz, które zdobędą największą sumę punktów przyznanych przez jurorów. W przypadku uzyskania równiej ilości punktów przez dwie lub więcej prac należących do tej samej kategorii konkursowej, o zwycięstwie decyduje iloczyn punktów przyznanych przez każdego z jurorów. W sytuacji ponownej równej ilości punktów, o zwycięstwie decyduje ocena przyznana przez przewodniczącego jury w kategorii, do której zakwalifikowane zostały utwory o równej liczbie punktów. W sytuacji równej liczby punktów przyznanej przez przewodniczącego, o zwycięstwie decyduje jury podczas narady.
6. Oceny przyznawane przez jury pozostaną tajne.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadsyłanych tekstów w czasopiśmie społeczno-kulturalnym studentów UAM „Aurora” oraz na stronie internetowej www.aurora.amu.edu.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją w czasopiśmie społeczno-kulturalnym studentów UAM „Aurora” oraz na stronie internetowej www.aurora.amu.edu.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zwycięskiego utworu lub wyróżnionych utworów w czasopiśmie społeczno-kulturalnym studentów UAM „Aurora” oraz na stronie internetowej www.aurora.amu.edu.pl w przypadkach uzasadnionych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie internetowej www.aurora.amu.edu.pl.

---

informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji