Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

X Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2013

data dodania: 2014-02-10

data zakończenia: 2014-03-31

Złoty Środek Poezji Kutno 2014
X Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2013

pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA
Organizator: Kutnowski Dom Kultury
Mecenat: Prezydent Miasta Kutno

Regulaminu konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury

2. Fundatorem wszystkich nagród jest w imieniu miasta Kutno Prezydent Miasta Kutno.

3. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2013, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 4 egzemplarzach do 31 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

4. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.

5. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami, musi jednak zawierać wiersze w języku polskim.

6. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do nadsyłanych książek adres, numer telefonu i e-mail autora.

7. Jury Konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba - po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami - przyzna nagrody o łącznej wartości 14000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

8. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 czerwca 2014 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1.

9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 10 czerwca 2014 r.

10. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach - pisemnie przez nich upoważnionych - przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.

11. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10 regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.

12. Nadesłanie książek debiutanckich na adres organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.

13. W przypadku, gdyby okazało się - po rozstrzygnięciu konkursu - iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu - nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.

14. Adres, na który należy wysyłać książki: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem 10 OKL „Złoty Środek Poezji”.

15. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się z jego koordynatorem Teresą Mosingiewicz, Tel. 693119407, zlotysrodek@kdk.art.pl
lub na stronie www.zlotysrodekpoezji.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji