Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

data dodania: 2014-02-13

data zakończenia: 2014-03-31

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika.

Cele konkursu:
- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji
- promocja talentów literackich,
- podkreślenie aktualności autentyzmu i swoistości Ostrzeszowa w okresie międzywojennym

Adresaci konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest do wszystkich piszących bez ograniczeń.

Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą zestawu wierszy w maszynopisie zawierającego maksymalnie 3 utwory w 4 egzemplarzach oraz zapisane w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Każdy utwór należy opatrzyć godłem – słowem, umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze - imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły) oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.”
Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie.
3. Zestawy należy przesłać do 31 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego)
na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
pl. Borek 17
63-500 Ostrzeszów
4. Osoby przysyłające: zestawy złożone z więcej niż 3 wierszy, opatrzone pełnymi danymi zamiast godła oraz zawierające niepełne dane osobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
5. Organizator nie ogranicza tematyki utworów. Jest ona dowolna.
6. Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy.
7. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.
8. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, publikację wierszy w wydawnictwie pokonkursowym oraz na stronie internetowej Biblioteki: www.bp.ostrzeszow.pl
9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu.

Zasady przyznawania nagród:
1. Konkurs zostanie rozegrany w czterech kategoriach wiekowych:
kat. I - dzieci do lat 11,
kat. II - dzieci i młodzież w wieku: 12-15 lat
kat. III - młodzież w wieku 16-19 lat,
kat. IV - dorośli powyżej 19 lat.
2. O podziale nagród zadecyduje kompetentne Jury powołane przez Organizatora.
3. Organizator przewiduje nagrody finansowe (kat. IV) i rzeczowe (pozostałe kategorie) oraz nagrody specjalne (rzeczowe) za utwory związane z:
- Ostrzeszowem i ziemią ostrzeszowską,
- postacią i dziełem Stanisława Czernika.
4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 czerwca 2014 r. podczas uroczystości podsumowującej konkurs i upamiętniającej postać St. Czernika. Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach telefonicznie i drogą elektroniczną.
6. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę w dniu ogłoszenia wyników.
7. Nagrody nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.
8. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w dokumentującym plon konkursu wydawnictwie. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

Postanowienia końcowe:
1. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.bp.ostrzeszow.pl lub pod numerem tel. 062 730 33 89, 730 19 48 oraz adresem e-mail: biblioteka@bp.ostrzeszow.pl.

---

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji