Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VIII Mazowiecki Konkurs Literacki pod hasłem: ... lecz ludzi dobrej woli jest więcej...

data dodania: 2014-03-12

data zakończenia: 2014-05-15

Koło Miłośników Sztuki TARAS
wraz
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
VIII Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:
... lecz ludzi dobrej woli jest więcej...
Współorganizatorami konkursu są:
 Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu,
 Miejski Dom Kultury w Przasnyszu,
 Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie,
 Stowarzyszenie Autorów Polskich / oddział w Ciechanowie,
 Ostrołęcki Klub Literacki OsKaL w Ostrołęce,
 Księgarnia Polska Książka.

Celem konkursu jest:
1. Potrzeba włączenia się twórców z całego świata w obchody ważnych rocznic, przypadających w 2014 r, szczególnie 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej i 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej..
2. Potrzeba zaprezentowania na forum międzynarodowym poezji o treściach niosących przesłanie, że „ludzi dobrej woli jest więcej”.
3. Potrzeba integracji mazowieckich środowisk artystycznych i animacyjnych poprzez wspólne działania kulturotwórcze w ramach projektu Powiat Przasnyski -Stolicą Kultury Mazowsza.
4. Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy literackimi środowiskami lokalnymi

i twórcami zinnych rejonów Polski i świata.
4. Potrzeba uwrażliwiania czytelników na Dobro i PIĘKNO poprzez wydanie książki poetyckiej, o tak ważnej tematyce.
5. Potrzeba rozwijania talentów artystycznych.
6. Potrzeba promocji naszego Regionu poprzez sztukę.

Tegoroczny konkurs ze względu na przypadające ważne rocznice ma zasięg międzynarodowy.Hasło konkursu nawiązuje do piosenki, zmarłego przed 10.laty wybitnego polskiego piosenkarza -Czesława Niemena pt: Dziwny jest ten świat,która mówi o zagrożeniach dla ludzkości, płynących z nienawiści, terroryzmu i wszelkiej przemocy, ale i o nadziei, że DOBRO jest silniejsze i, że ludzkość jest w stanie wznieść się ponad zło.
Organizatorzy zapraszają dorosłych autorów z Polski i zza granicy do udziału w tym wyjątkowym konkursie. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Kategoria –autorzy z Polski ( P)
2. Kategoria autorzy spoza Polski ( Z)

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na wskazany poniżej adres 3 tematycznych własnych utworów w języku polskim.(oryginały lub tłumaczenia)..
Tematyka utworów ma swoim przesłaniem pokazywać to, co w ludziach dobre, piękne, kreatywne albo zawierać refleksję nad tym, co ludzi niszczy, co zagraża współczesnej cywilizacji.
Okazję do takich refleksji daje 100.rocznica wybuchu I wojny światowej,, 75. rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz słowa Papieża Jana Pawła II:Osiągniemy Pokój-wychowując do Pokoju..
Konkurs skierowany jest do autorów dorosłych, zrzeszonych i niezrzeszonych, reprezentujących różne środowiska literackie w Kraju i za granicą, którzy zechcą podzielić się twórczością nawiązującą do ww. tematyki. Są to wszakże problemy bliskie ludziom na całym świecie, wobec których poeci nie mogą być obojętni.
Nadesłane utwory oceniać będzie profesjonalne jury, powołane przez organizatora.
Ważnym efektem będzie wydanie tomiku wierszy pod tytułem
… lecz ludzi dobrej woli jest więcej.
W książce tej zaprezentowane zostaną utwory laureatów i wybranych uczestników konkursu oraz tematyczne wiersze twórców lokalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, przewidujemy nakład 300 egzemplarzy, ok. 100 stron, formatu A5. Książka trafi do bibliotek i środowisk twórczych na terenie całej Polski, a także do środowisk literackich za granicą
Koordynatorem projektu jest Bożenna Beata Parzuchowska –pomysłodawczyni konkursów, przewodnicząca KMS TARAS i opiekunka Teatru Trzech Pokoleń, którego członkowie zaprezentują podczas finału spektakl poetycko-muzyczny oparty o wybrane utwory.
Podczas spotkania finałowego, które planowane jest na 8 listopada 2014 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu, laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy oraz przyznane egzemplarze zbioru pokonkursowego. Będzie to też okazja do wymiany doświadczeń i dorobku twórczego oraz do wzajemnego poznania się.
Na spotkanie finałowe zostaną zaproszeni laureaci, przedstawiciele środowisk twórczych z Mazowsza, przedstawiciele władz samorządowych oraz goście honorowi.
Termin nadsyłania prac upłynie 15.maja 2014 r. Liczy się data stempla pocztowego.
Wszystkie utwory powinny być napisane na maszynie lub komputerze Każdy utwór należy opatrzeć godłem ( pseudonimem) i przesłać w zaklejonej kopercie na adres:
KMS TARAS
ul. Bukowa 7 m14
06-300 Przasnysz
Polska,
z dopiskiem VIII Mazowiecki Konkurs Literacki i zaznaczoną kategorią –P lub Z
Do koperty z wierszami należy dołączyć dodatkową zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem, w której znajdzie się informacja o autorze: imię, nazwisko, adres, wiek, nr, tel, adres e-mail oraz krótka notka biograficzna i krótki wykaz dotychczasowych osiągnięć twórczych.
Udział w konkursie oznacza przyjęcie warunków regulaminu oraz zgodę uczestnika na bezpłatny wydruk wybranych utworów w wydanym przez organizatorów zbiorze oraz prezentację ich podczas finału i w mediach.
Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu na spotkanie finałowe, a noclegi zapewnią tylko tym, którzy przybędą z najdalszych stron i zgłoszą taką potrzebę do organizatora najpóźniej
do 31 października 2014 r.
Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr tel. 48/ 500313240 lub 48/509717759
lub poprzez pocztę e-mail b_parzuchowska@o2.pl lub b.parzuchowska@gimail.com

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji