Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XL edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema” (wyniki)

data dodania: 2014-05-21

data zakończenia: 2014-10-15

Komunikat
Jury 40 . edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,Jesienna Chryzantema” , którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku

Jury Konkursu w składzie :
Przewodniczący – Marek Grala - Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski)
Członek - ks. Tomasz Opaliński – poeta
Członek – Maciej Woźniak – poeta, krytyk literacki
Sekretarz - Helena Kowalska – przewodnicząca Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku (z prawem głosu)
na posiedzeniu 28 października 2014 r. rozpatrzyło nadesłane na Konkurs zestawy wierszy, które spełniały warunki regulaminu Konkursu i postanowiło przyznać następujące nagrody:
• I nagrodę otrzymała:
Zofia Litwinowicz godło „Blaszany gołąb” z Bydgoszczy
• II nagrodę otrzymał :
Kacper Płusa godło „Gaźbel Blóza” z Łodzi
• III nagrodę otrzymał :
Marcin Kleinszmidt godło ” PRZYSTANEK PŁOCKA” z Gdańska

• nagrodę Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” za wiersz poświęcony Prymasowi Polski Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

otrzymała : Zofia Litwinowicz godło „Blaszany gołąb” z Bydgoszczy

• nagrodę Dyrektora Instytutu Wydawniczego ,,PAX” /nagroda książkowa/ w kategorii debiut otrzymała:
Bogna Hołyńska godło „Kamyk” z Owińska k/Poznania

• wyróżnienia finansowe otrzymali
1. Anna Dwojnych godło „małgorzata bez mistrza” z Płocka
2. Ewelina Kępczyk godło „Basso continuo” z Krakowa

• ponadto wyróżnienia książkowe otrzymali:
1. Patryk Gawrychowski godło „ Płowy” z Białegostoku
2. Joanna Klimczak godło „Lete” z Lublina
3. Joanna Nowak godło „Liria” z Płocka
4. Anna Pietrzak godło ” Barbara” z Lublina
5. Paulina Waszkiewicz godło „Mikroton” z Stargardu Szczecińskiego

Konkurs dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Płocka
Podsumowanie Konkursu odbędzie się 29 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w Domu Darmstadt
Płock ul. Stary Rynek 8--------------------------------------


Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku
ogłasza
XL edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”

Regulamin Konkursu
1. Postanowienia ogólne
1.1.Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze
1.2.Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku
2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia – zrzeszonych lub nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach Twórczych
2.2.Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie nagradzanymi w innych konkursach
2.3. Nie określa się tematyki utworów
2.4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin ,krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych)
2.5.Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim
2.6.Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu
2.7.Organizator nie zwraca nadesłanych utworów
2.8.Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień
3. Termin nadsyłania prac
3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 15 października 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 09-400 Płock ,
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”
4. Wyłanianie Laureatów Konkursu
4.1.Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w skład którego wchodzą: krytycy literaccy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji
4.2.Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie
wręczenia nagród i wyróżnień
4.3.Ponadto przyznane będą nagrody specjalne:
 Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za wiersz poświęcony Prymasowi Polski ks. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu
 Dyrektora Instytutu Wydawniczego „PAX” za debiut - autorowi który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora)
5 .Postanowienia Końcowe
5.1.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
5.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
5.3.Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2013 roku
6. Deklaracje.
6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika nr1 lub nr 2 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Jesienna Chryzantema”
6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu.Załącznik nr 1 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”

miejscowość i data…………………………………
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela nieletniego)
jako przedstawiciel ustawowy nieletniego ………………………………………………................
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)
wyrażam zgodę na jego udział w XL Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Jesienna Chryzantema mając
świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne a jednocześnie stanowi warunek
udziału w konkursie.
Wyrażenie powyższej zgody oznacza :
1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej przedstawiciela
ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia
realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
2) wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w
związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa dotyczy wyłącznie promocji i
reklamy Konkursu, a także przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie i jego
przebiegu oraz wskazywania osób nagrodzonych. Rozpowszechnianie obejmuje nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych w związku z Konkursem zdjęć i filmów za pośrednictwem
dowolnego medium zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to w szczególności zamieszczanie zdjęć na
stronach internetowych oraz publikacje w czasopismach i tzw. publikacje elektroniczne.
Oświadczam, że powyższe oświadczenie złożyłem/am dobrowolnie, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu
Konkursu.
…………………………………………………………………
podpis przedstawiciela osoby nieletniej
Załącznik nr 2 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”

miejscowość i data………………………
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)
wyrażam zgodę na jego udział w XL Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Jesienna Chryzantema mając
świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne a jednocześnie stanowi warunek
udziału w konkursie.
Wyrażenie powyższej zgody oznacza :
1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej przedstawiciela
ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia
realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
2) wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w
związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa dotyczy wyłącznie promocji i
reklamy Konkursu, a także przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie i jego
przebiegu oraz wskazywania osób nagrodzonych. Rozpowszechnianie obejmuje nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych w związku z Konkursem zdjęć i filmów za pośrednictwem
dowolnego medium zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to w szczególności zamieszczanie zdjęć na
stronach internetowych oraz publikacje w czasopismach i tzw. publikacje elektroniczne.
Oświadczam, że powyższe oświadczenie złożyłem/am dobrowolnie, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu
Konkursu.
…………………………………………………………………
Podpis


---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji