Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IX Edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego

data dodania: 2014-09-08

data zakończenia: 2014-10-24

adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kaszubska 14 84-200 Wejherowo z dopiskiem: Powiew Weny

Regulamin
IX edycja
Wejherowskiego Konkursu Literackiego
„Powiew Weny”
o Grand Prix Prezydenta Miasta Wejherowa
PATRONAT:
Prezydent Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
Motto konkursu w 2014 r.:
Dopóki człowiek nie obejmie współczuciem wszystkich żywych stworzeń,
dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju.
Albert Schweitzer

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do debiutantów,
jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie województwa
pomorskiego.
2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Celem konkursu jest popularyzacja twórców literatury, ujawnienie ich
talentów oraz stworzenie możliwości publikacji najlepszych utworów.
4. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów
powinna nawiązywać do motta. Organizatorowi zależy na uwzględnieniu
tematyki regionalnej.
5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory w języku polskim.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich
w jednej z dwóch kategorii.
I – Proza
Nowela, opowiadanie, reportaż lub esej (do 10 stron maszynopisu).
II – Poezja
Należy przedstawić obowiązkowo 3 utwory poetyckie.
Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne
i interesujące formy poetyckie.
7. Wymagania techniczne.
Praca musi być przygotowana w edytorze tekstu. Czcionka: Times New
Roman. Wielkość czcionki: 12, marginesy: 2,5 cm, odstępy między
wierszami: 1,5.
8. Prace, oznaczone kategorią, należy dostarczyć w trzech egzemplarzach
maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kaszubska 14
84-200 Wejherowo
z dopiskiem: Powiew Weny
Termin zgłaszania prac: do 24 października 2014 r.

9. Prace doręczone Organizatorowi po określonym w Regulaminie terminie,
nie wezmą udziału w Konkursie.
10. Pracę konkursową należy opatrzyć godłem. Przez godło rozumie się
słowo, logo lub hasło, maskujące właściwą tożsamość autora (inne niż
w poprzednich edycjach konkursu, jeżeli autor brał w nich udział).
Godłem trzeba również oznaczyć osobną kopertę, w której należy
umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, adres
korespondencyjny, numer telefonu. Koperta powinna być zaklejona.
11. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy Konkursu. Prace nie będą
zwracane ich autorom.
12. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani
nagradzane w innych konkursach.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw
autorskich przez Uczestnika Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na
Uczestniku Konkursu.14. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (wzór do pobrania ze strony
internetowej Organizatora), że autor wyraża zgodę na bezpłatną
publikację jego tekstu w almanachu pokonkursowym, a tym samym na
poprawki redakcyjno-korektorskie. Oświadczenie powinno zawierać
czytelny podpis autora.
15. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Prezydenta Miasta
Wejherowa oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody
w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału
nagród.
16. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne.
17. Odbiór nagród jest możliwy podczas imprezy finałowej. Organizatorzy
nie przesyłają nagród pocztą.
18. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5 listopada 2014 r.
19. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do
Konkursu zostały napisane osobiście przez zgłaszającego.
20. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa
w składzie:
Przewodniczący Komisji Konkursowej:
Bogdan Tokłowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa
Członkowie Komisji Konkursowej:
- Jan Plata-Przechlewski – polonista, redaktor naczelny Informatora
Gdańskiego Klubu Fantastyki
- Danuta Balcerowicz – dyrektor Biblioteki, polonista
- Henryk Połchowski – dziennikarz, pisarz, poeta
- Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – teatrolog, kulturoznawca, bibliotekarz
- Krzysztof Powałka (Sekretarz Konkursu)

Nagrody sponsoruje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji