Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego na utwór prozatorski

data dodania: 2014-09-08

data zakończenia: 2014-12-31

strona www: wydawnictwomacieja.blogspot.com

mail: wydawnictwomacieja@gmail.com

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat
do wzięcia udziału
w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:
W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.

Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 31 grudnia 2014.
Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Lublińcu: wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.

On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.
Fiodor M. Dostojewski
Żyć to przekształcać siebie w dzieło sztuki.
Fiodor M. Dostojewski
Zastanawiam się, ojcowie i nauczyciele: „Co to jest piekło?”.
I myślę, że to jest żal, iż nie można już więcej kochać.
Fiodor M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
im. Fiodora M. Dostojewskiego:

1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do dnia 31 grudnia 2014 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół średnich (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), którzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają co najmniej ukończone 13 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko 1 tekst (opowiadanie lub esej).
4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z tych tekstów nie będzie brany pod uwagę.
6. Nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 31 stycznia 2015 r.
8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
10. O przyznanych nagrodach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 31 stycznia 2015 r.
11. Nagrodzone i wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2015 r.
12. Laureaci konkursu (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
13. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
14. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
15. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.

Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów

1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 20 znormalizowanych stron maszynopisu,(tj. 36 000 znaków),
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm
8. Własne, oryginalne teksty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) Pełna nazwa i numer szkoły średniej oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) Klasa, do której uczęszcza autor w r. szk. 2014/2015,
c) Data urodzenia autora tekstu,
d) Domowy adres pocztowy autora tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) Numer telefonu (stacjonarny, komórkowy) autora tekstu,
f) Adres używanego e-maila.

Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji