Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Literacki "PIÓREM MALOWANE 2014"

data dodania: 2014-11-20

data zakończenia: 2014-12-27

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego \"PIÓREM MALOWANE 2014\"

I. Organizator, cele, temat Konkursu:
1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Piórem Malowane 2014” jest Młodzieżowy Dom Kultury mający swoją siedzibę przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie.
2. Celem konkursu jest promocja uzdolnionych twórców oraz propagowanie literatury.
3. Temat: Przebudzenie.
4. Konkurs obejmuje w kategorii: poezji – jeden wiersz,
prozy – jedno krótkie opowiadanie (do dwóch stron maszynopisu).

II. Uczestnictwo w Konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikiem może być każda osoba, która nie ukończyła 25. roku życia i prześle pracę konkursową własnego autorstwa zgodną z niniejszym regulaminem.

2. Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej nigdzie nie publikowaną i nie nagradzaną, zgodną z tematyką Konkursu. Nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu i odebrania nagrody, jeśli praca zgłoszona na Konkurs przez uczestnika otrzymała nagrody lub wyróżnienia w innych konkursach, lub nie jest autorską pracą.

4. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

III. Zasady Konkursu:
1. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden utwór napisany wierszem lub prozą. Praca musi być polskojęzyczna. Nie dopuszcza się prac zespołowych. Nadesłana na Konkurs praca pozostaje w dyspozycji Organizatora i nie będzie odsyłana.

2. Pracę konkursową należy wydrukować, czytelnie podpisać, podać swój wiek, miejsce zamieszkania, nr tel., e-mail (w przypadku osoby niepełnoletniej podać dane kontaktowe opiekuna) oraz nadesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
31 – 526 Kraków,
ul. Grunwaldzka 5
Pracę należy przesłać również drogą elektroniczną: przebudzenie@mdkgrunwaldzka5.pl zapisaną w formacie „doc”/ w tytule wiadomości: nazwisko i imię - \"Piórem Malowane 2014\"/.

3. Prace należy zgłosić na Konkurs do dnia 27 grudnia 2014 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

IV. Jury, wyniki Konkursu, nagrody, publikacje:
1. Dyrektor MDK powołuje Jury Konkursu. W jego skład wejdą osoby związane z szeroko pojętą literaturą, kulturą i animacją kultury, a przewodniczyć pracom Jury będzie krakowski poeta.

2. Wiersze i opowiadania będą oceniane pod względem: oryginalności, wartości artystycznych i językowych.

3. Zwycięzca Konkursu otrzyma „Kryształowe Pióro”, a pozostali laureaci nagrody książkowe ufundowane przez Organizatora Konkursu. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.

4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o ogłoszeniu werdyktu jury oraz zaproszone na finał Konkursu za pośrednictwem strony internetowej: mdkgrunwaldzka5.pl do dnia 31 grudnia 2014 r..

5. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów. Autorzy prac nie otrzymują z tego tytułu honorarium.

Uczestnik, wysyłając pracę na Konkurs akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).


Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w sekretariacie MDK,

dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 67 03
lub mailowo: przebudzenie@mdkgrunwaldzka5.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji