Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Hugona Kołłątaja

data dodania: 2015-01-22

data zakończenia: 2015-04-30

Centrum Kultury Studenckiej przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie ogłasza: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Hugona Kołłątaja

REGULAMIN KONKURSU:

Cele konkursu:

Popularyzacja poezji
Podkreślenie rangi twórczości poetyckiej
Inspirowanie młodych ludzi do tworzenia
Umożliwienie debiutu poetyckiego
Promocja twórczości

Adresaci konkursu:

Konkurs o charakterze otwartym – skierowany do wszystkich osób piszących.

Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem udziału jest nadesłanie pocztą zestawu wierszy, dotąd nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych.
2. Zestaw wierszy powinien zawierać maksymalnie 3 utwory w 3 egzemplarzach oraz zapis w formie elektronicznej (płyta CD).
3. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy podpisać płytę CD oraz kopertę z danymi autora.
4. W kopercie powinny się znaleźć: imię i nazwisko autora, adres, wiek, telefon, e-mail, krótki życiorys (studenci proszeni są o podanie kierunku studiów) oraz oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że jestem autorem/ką wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach”.

Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. Nr 133, poz. 883) objęte tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie.

5. Zestaw wierszy należy przesłać do:
30 kwietnia 2015 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

Na adres:
Centrum Kultury Studenckiej
al. 29 Listopada 50
31-425 Kraków

z dopiskiem:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Hugona Kołłątaja

6. Nadesłane zestawy niezgodne z wytycznymi: zawierające więcej niż trzy wiersze lub opisane danymi osobowymi, nie godłem nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
7. Jeden autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy.
8. Autor przesyłając prace na konkurs zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i publikację wierszy w wydawnictwie pokonkursowym oraz na stronie internetowej.
9. Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autora regulaminu konkursu.

Zasady przyznania nagród:

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w jednej kategorii:
dorośli - powyżej 18 roku
2. Prace zostaną ocenione przez kompetentne Jury powołane przez Organizatora.
3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz nagrody specjalne dla twórców będących studentami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
22 maja 2015 roku
5. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub droga elektroniczną.

6. Wręczenie nagród podczas wieczorku poetyckiego „Pod piórem”, który odbędzie się: 29 maja 2015r.
Laureaci będą mogli zaprezentować nagrodzone utwory.
7. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę.
8. Nagrody nie odebrane osobiście podczas oficjalnej inauguracji konkursu przechodzą na rzecz organizatora.
9. Utwory nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną wydrukowane w pokonkursowym wydawnictwie.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach spornych dotyczących konkursu, a nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji