Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2015

data dodania: 2015-01-22

data zakończenia: 2015-03-31

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2015

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Organizator: Kutnowski Dom Kultury
Mecenat: Prezydent Miasta Kutno

Regulaminu konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
2. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2014, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
3. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.
4. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
5. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do książek kartę zgłoszeniową – załącznik do regulaminu.
6. Jury Konkursu w składzie – Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba - przyzna nagrody o łącznej wartości 15.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 4000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
7. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 czerwca 2015 roku o godzinie 15.00 w Kutnowskim Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4.
8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 5 czerwca 2015 r.
9. W ramach Festiwalu organizowane będą spotkania laureatów XI OKL z młodzieżą w dn. 12 czerwca. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują dostępność na spotkaniu.
10. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach - pisemnie przez nich upoważnionych przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.
11. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10 regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.
12. Nadesłanie książek debiutanckich na adres organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.
13. W przypadku, gdyby okazało się - po rozstrzygnięciu konkursu - iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu - nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.
14. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy –zlotysrodek@kdk.net.pl lub do koordynatora konkursu Teresy Mosingiewicz – 693119407.
15. Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem „11 OKL „Złoty Środek Poezji”.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji