Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka (wyniki)

data dodania: 2015-02-05

data zakończenia: 2015-03-27

Karczew 19 maja 2015 roku


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury
XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Jana Krzewniaka

ogłoszonego przez

Burmistrza Karczewa,
Radę Miejską w Karczewie,
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
Redakcję „Głosu Karczewa".

W dniu 19 maja 2015 r.
Jury w składzie:
p. o. przewodniczącego - Krzysztof Kasprzak
członkowie:
- Maria Aulich
- o. Eligiusz Dymowski
- Anna Zakrzewska

rozstrzygnęło XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka. Na konkurs wpłynęło 321 zestawów wierszy z Polski, Francji, Niemiec, USA i Litwy. Z przyczyn regulaminowych (brak godła, ujawnienie danych bezpośrednio na pracy, nadesłanie prac po terminie) nie rozpatrywano 20 zestawów. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 301 zestawów wierszy. Po zapoznaniu się z zestawami dopuszczonymi do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda w wysokości 3.000 złotych, zestaw nr 136, godło - tryptyk,
Mariola Kruszewska z Mińska Mazowieckiego;
II nagroda w wysokości 2.500 złotych, zestaw nr 152, godło – Abel i Szymon,
Zdzisław Drzewiecki z Białego Boru;
III nagroda w wysokości 1.500 złotych, zestaw nr 225, godło - Magenta,
Małgorzata Bortnowska z Krakowa;

Nagroda Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w wys. 500 zł, zestaw 280 , godło - rozproszony,
Jan Stanisław Kiczor z Warszawy;

Nagroda Redakcji "Głosu Karczewa" w wysokości 500 złotych, zestaw 28, godło – HEJ
Marek Brymora z Kalisza;

Nagroda Parafii Karczew w wysokości 500 złotych, zestaw 298 , godło – K.RESOWIAK
Aleksander Śnieżko z Wilna, Litwa

Wyróżnienia przyznano:

za zestaw 222, godło - Pustułka; Agnieszka Kostuch z Trzebini;
za zestaw 43, godło – DALILA, Lilla Latus ze Zduńskiej Woli;
za zestaw 256, godło – KORAB, Wojciech Roszkowski z Tykocina;
za zestaw 289, godło – Jemioła, Cecylia Suszka z Koniakowa.

Nagroda Specjalna Redakcji Tygodnika „Głos Nauczycielski" została przyznana za zestaw 289, godło Jemioła, Cecylia Suszka z Koniakowa.

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka, w ocenie Jury był konkursem o bardzo wyrównanym poziomie artystycznym. W tej sytuacji wiele zestawów wierszy, mimo ich niezaprzeczalnych walorów literackich, nie znalazło się w gronie laureatów. Szczególną uwagę zwróciła duża liczba utworów zachowujących formę klasyczną oraz o charakterze lirycznym.
Jury oceniając nadesłane utwory brało pod uwagę nie tylko sprawność warsztatową twórców, ale i czystość języka, która najpełniej świadczy o naszej przynależności narodowej. Wartości literackie utworów konkursowych, oraz żywe zainteresowanie konkursem twórców mieszkających poza Polską, potwierdzają jego rangę na mapie kulturalnej kraju, co odnotowujemy ze szczególną satysfakcją.
Jury życzy władzom Gminy Karczew, darczyńcom, którzy wspierają działania kulturalne realizowane na terenie Miasta i Gminy Karczew oraz działaczom kulturalnym Karczewa żeby Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka jak najdłużej promował Miasto i Gminę Karczew.


Podpisy członków Jury:


Krzysztof Kasprzak


Maria Aulicho. Eligiusz DymowskiAnna Zakrzewska

------------------------------------------------------


Burmistrz Karczewa
Rada Miejska w Karczewie
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Redakcja "Głosu Karczewa"

ogłaszają

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Jana Krzewniaka

Regulamin Konkursu

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.
3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.
4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail oraz podpisane oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu.

5. Prace należy nadsyłać do 27 marca 2015 roku na adres: Redakcja "Głosu Karczewa"
05 - 480 Karczew ul. Warszawska 28 z dopiskiem "Konkurs poetycki". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.
6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.
7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:
Nagroda I stopnia 2.500 złotych
Nagroda II stopnia 2.000 złotych
Nagroda III stopnia 1.500 złotych
Nagroda MGOK 500 złotych
Nagroda "Głosu Karczewa" 500 złotych
Nagroda Parafii Karczew 500 złotych

oraz 4 wyróżnienia.

8. Nagrody - Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.
9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2015 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.
11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.
13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.
14. Koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy.
15.Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.
16. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

Organizatorzy

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak tel. 505 409 078

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji