Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XLI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema” (wyniki)

data dodania: 2015-05-01

data zakończenia: 2015-09-15

Komunikat
Jury 41 . edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,Jesienna Chryzantema” , którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku

Jury Konkursu w składzie :
Przewodniczący – Maciej Wożniak - poeta, krytyk literacki
Członek – Milena Rytelewska- poetka, krytyk literacki
Sekretarz – Agnieszka Gościeniecka Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku (z prawem głosu)
na posiedzeniu 28 września 2015 r. rozpatrzyło nadesłane na Konkurs zestawy wierszy, które spełniały warunki regulaminu Konkursu i postanowiło przyznać następujące nagrody:
• I nagrodę otrzymała:
Zofia Marduła godło „bukiet ostów” z Krakowa
• Trzy równorzędne nagrody III otrzymali:
Anna Kobylińska godło”Chaber” z Warszawy
Laura Chuchla godło „Słowo” z Piły
Kacper Płusa godło „Rastasize” z Łodzi
• nagrodę Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” wyjątkowo w tym roku za wiersz o tematyce religijnej nagrodę otrzymał:
Adam Adamkiewicz godło „Trefl” z Płocka

• nagrodę Dyrektora Instytutu Wydawniczego ,,PAX” /nagroda książkowa/ w kategorii debiut otrzymała:
Patrycja Jarosz godło „Słowotwórca” z Warszawy

Podsumowanie Konkursu odbędzie się 10 października 2015 r. o godz. 11.00 w Domu Darmstadt, Płock , Pl. Stary Rynek 8----------------------------------------------------Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku
ogłasza
XLI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”

Regulamin Konkursu
1. Postanowienia ogólne
1.1.Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze.
1.2.Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.
2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia – zrzeszonych lub nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach Twórczych.
2.2.Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach.
2.3. Wiersze powstające w kręgu inspiracji patriotycznej i religijnej.
2.4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin ,krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych).
2.5.Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim.
2.6.Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu.
2.7.Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.
2.8.Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.
2.9 Laureaci przekazują materialne prawa autorskie do utworu, w celu późniejszego opublikowania w formie książkowej pod swoim imieniem i nazwiskiem autora.
3. Termin nadsyłania prac
3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 15 września 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 09-400 Płock ,
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”.
4. Wyłanianie Laureatów Konkursu
4.1.Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w skład którego wchodzą: krytycy literaccy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji.
4.2.Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie
wręczenia nagród i wyróżnień.
4.3.Ponadto przyznane będą nagrody specjalne:
• Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za wiersz poświęcony Prymasowi Polski ks. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu.
• Dyrektora Instytutu Wydawniczego „PAX” za debiut - autorowi który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora).
5 .Postanowienia Końcowe
5.1.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy laureatów, na publikację nazwiska i miejscowości na liście laureatów oraz w mediach.
5.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
5.3.Finał konkursu odbędzie się w październiku 2015 roku.
6. Deklaracje.
6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika nr1 lub nr 2 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Jesienna Chryzantema”.
6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu.
Dodatkowych informacji udziela sekretariat Konkursu tel. 783 981 861


Załącznik nr 1 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”

miejscowość i data……………………
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela nieletniego)

jako przedstawiciel ustawowy nieletniego ………………………………………………................
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

wyrażam zgodę na jego udział w XLI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Jesienna Chryzantema mając
świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne a jednocześnie stanowi warunek
udziału w konkursie.
Wyrażenie powyższej zgody oznacza :
1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej przedstawiciela ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
2) wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa dotyczy wyłącznie promocji i reklamy Konkursu, a także przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie i jego przebiegu oraz wskazywania osób nagrodzonych. Rozpowszechnianie obejmuje nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych w związku z Konkursem zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w czasopismach i tzw. publikacje elektroniczne.

Oświadczam, że powyższe oświadczenie złożyłem/am dobrowolnie, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu.

…………………………………………………………………
(podpis ustawowego przedstawiciela nieletniego)

Załącznik nr 2 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”

miejscowość i data………………………

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

wyrażam zgodę na jego udział w XLI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Jesienna Chryzantema mając
świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne a jednocześnie stanowi warunek
udziału w konkursie.
Wyrażenie powyższej zgody oznacza :
1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej przedstawiciela ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
2) wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa dotyczy wyłącznie promocji i reklamy Konkursu, a także przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie i jego przebiegu oraz wskazywania osób nagrodzonych. Rozpowszechnianie obejmuje nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych w związku z Konkursem zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w czasopismach i tzw. publikacje elektroniczne.

Oświadczam, że powyższe oświadczenie złożyłem/am dobrowolnie, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu.

…………………………………………………………………
Podpis

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji