Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „ O ZŁOTĄ WIEŻĘ PIASTOWSKĄ”

data dodania: 2015-06-10

data zakończenia: 2015-08-15

REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
• Zarząd Oddziału ZNP w Cieszynie i Grupa Literacka „NAWIAS”
przy współudziale
• Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG i ZOŚL
• Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta
• Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
• Burmistrza Miasta Cieszyna i Starosty Cieszyńskiego (patronat honorowy)

CELE KONKURSU:
• Popularyzowanie współczesnej poezji polskiej i promowanie utalentowanych poetów, tworzących w języku polskim.
• Stworzenie platformy do konfrontacji poetyckich, doskonalenia warsztatu artystycznego i integracji środowisk twórczych.
• Promocja Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego, otwartego na kulturę i propagowanie wartości literackich języka polskiego.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Jubileuszowy XV Konkurs organizowany w 110 lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich pełnoletnich poetów, bez względu na ich przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych.
2. Laureatów Nagród Głównych poprzedniej edycji konkursu, obowiązuje roczna karencja, tzn. nie mogą brać udziału w obecnej jego edycji.
3. Tematyka wierszy jest dowolna, niemniej wiersze nawiązujące do Cieszyna
i Ziemi Cieszyńskiej, będą kandydować do dodatkowej, Nagrody Specjalnej „Cieszynianka” a autorowi oryginalnego erotyku, zostanie przyznana Nagroda Specjalna im. Barbary Dziekańskiej*. (Organizatorzy chcą w ten sposób uczcić pamięć nieodżałowanej jurorki, która zmarła w grudniu 2012 roku).
4. Uczestnicy konkursu nadsyłają tylko jeden, opatrzony godłem (słownym), zestaw trzech utworów poetyckich w języku polskim, dotychczas niepublikowanych w żadnej formie (także w internecie) i nienagradzanych
w innych konkursach, o objętości nie przekraczającej trzech stron formatu A4, w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu.
5. Do zestawu należy dołączyć podpisaną tym samym godłem, zaklejoną kopertę zawierającą dane osobowe autora : imię i nazwisko, adres, telefon,
e-mail.
6. Prace należy nadsyłać na adres:

Zarząd Oddziału ZNP Grupa Literacka „NAWIAS”
ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn
z dopiskiem: „Złota Wieża Piastowska”

7. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie, które wpłyną do organizatora
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15. 08. 2015 roku.

NAGRODY:
1. Jury powołane przez Organizatora przyzna trzy Nagrody Główne oraz dwie Nagrody Specjalne.
2. Nagrodami w konkursie są statuetki Wieży Piastowskiej wykonane przez Cieszyńskiego artystę Dobiesława Kaczmarka oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przewidziane są też wyróżnienia.
Nagrody Główne:
I. Złota Wieża Piastowska i Nagroda Prezesa ZNP
II. Srebrna Wieża Piastowska i Nagroda Starosty Powiatu Cieszyńskiego
III. Brązowa Wieża Piastowska i Nagroda Burmistrza Miasta Cieszyna
Nagrody Specjalne:
• „Cieszynianka” – Nagroda Prezesa Oddziału ZNP w Cieszynie za wiersz nawiązujący tematyką do Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej
• Nagroda im. Barbary Dziekańskiej – Nagroda Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP za wiersz miłosny (erotyk)
3. Nagrody nie będą wysyłane pocztą, należy odebrać je osobiście podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie, 24 października 2015 roku o godz. 14.00.
FINAŁ KONKURSU:
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane. Organizatorzy powiadomią laureatów indywidualnie.
2. Przyjazd laureatów na finał konkursu odbywa się na koszt organizatora. Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży (najtańszym środkiem lokomocji) i zapewniają nocleg.
3. Przed Galą Finałową, Organizatorzy zapraszają laureatów na wspólny spacer po Cieszynie, zwiedzanie jego urokliwych zakątków, (np. Piastowskiej Wieży), zakończone wspólnym obiadem.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie
i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z przebiegiem i promocją konkursu, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97 poz.883. Organizator zastrzega sobie również prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych.
2. Nadesłanie wierszy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że akceptuje postanowienia regulaminu, jest autorem zgłoszonych wierszy, nie narusza majątkowych praw autorskich osób trzecich oraz, że wiersze nie były przed wysłaniem, publikowane i nagradzane w innych konkursach.
3. Organizatorzy nie zwracają prac przesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w antologii konkursowej, mediach i materiałach promocyjnych, bez honorarium autorskiego.
4. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury może przyznać nagrodę za cały zestaw lub pojedynczy wiersz. W uzasadnionych przypadkach, Jury może dokonać innego podziału nagród.
5. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga jury oraz organizator konkursu.
6. Informacji dotyczących interpretacji regulaminu i przebiegu konkursu udziela Jadwiga Lincer tel. 605 963 006, e-mail: jagoda_jagoda@poczta.onet.pl.
ORGANIZATORZY

* Barbara Dziekańska – nauczycielka, muzyk, poetka, publicystka, krytyk literacki, animatorka kultury, członek ZLP, związana z konkursem ”O Złotą Wieżę Piastowską” od pierwszej jego edycji. Autorka kilkunastu książek, na niwie współczesnej poezji zaistniała przede wszystkim jako twórca oryginalnych erotyków, odkrywających świat głębokich, ludzkich przeżyć jakim może się stać bycie we dwoje. Jej odejście to niepowetowana strata dla polskiej poezji. „Wieża Piastowska” zachowuje pamięć Barbary Dziekańskiej poprzez przyznawanie
w konkursie, Nagrody Specjalnej, nazwanej Jej imieniem.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji