Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki

data dodania: 2015-06-10

data zakończenia: 2015-08-30

ORGANIZATOR KONKURSU:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
ul.Wyszyńskiego 65
78- 400 Szczecinek
www.sapik.pl
tel. 94 712-83-02


Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i poza jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów
i konfrontacji.

REGULAMIN:
1. Do konkursu zapraszamy autorów, którzy ukończyli 15 lat.

2. Nadesłane utwory powinny być napisane w języku polskim, stanowić pracę własną autora oraz nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych.

3. Dostępne są dwie możliwości nadsyłania prac:
pocztą tradycyjną na adres Organizatora
lub elektroniczną na adres:
k.mazur@sapik.pl

4. Każdy zestaw konkursowy powinien zawierać CV:
 w formie tradycyjnej (papierowej) w oddzielnej kopercie;
 w formie elektronicznej w oddzielnym załączniku.
W CV zamieszczamy:
a. imię i nazwisko,
b. adres, telefon kontaktowy,
c. krótka nota biograficzna,
d. informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich.

5. Na kopercie lub w tytule załącznika umieszczamy dopisek "konkurs poetycki" oraz kategorię.

6. Jeden autor może wziąć udział we wszytkich kategoriach.

7. Zestaw od 30 do 50 wierszy w 3 egzemplarzach (tradycyjna forma wysyłki) nadsyłamy w terminie do 30 sierpnia 2015 r.

8. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Bohdan Zadura, Mariusz Grzebalski, Jerzy Zimny oraz przedstawiciel organizatora i sekretarz – Krystyna Mazur,
przyzna tylko jedną nagrodę w każdej z trzech kategorii:

I/ Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek Jerzego Hardie – Douglasa za zestaw wierszy
o dowolnej tematyce:
1000 zł i druk książki autorskiej w ilości 300 egzemplarzy ( 200 otrzymuje autor, pozostałe egzemplarze zostają do dypozycji Organizatora).


II/ Nagroda Starosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa za zestaw wierszy dla dzieci:
1000 zł i druk książki autorskiej w ilości 300 egzemplarzy ( 200 otrzymuje autor, pozostałe egzemplarze zostają do dypozycji Organizatora).

III/ Nagroda Posła na Sejm RP – Wiesława Suchowiejko za zestaw wierszy w kategorii
"POETA REGIONU" (kwalifikują się autorzy mieszkający w odległości do 100 km od Szczecinka):
500 zł i druk książki autorskiej w ilości 200 egzemplarzy (100 otrzymuje autor, pozostałe egzemplarze zostają do dyspozycji Organizatora).

9. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2015 r. O wynikach i dokładnej dacie Koncertu Finałowego laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
Werdykt zostanie udostępniony na stronie internetowej Organizatora oraz stronach poetyckich.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas Imprezy Finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. Nagroda nieodebrana zostanie przekazana na konto innych projektów kulturalnych organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.

11. Nadesłanych prac Organizator nie zwraca.

12. O doborze utworów do tomików pokonkursowych, objętości, formie i oprawie plastycznej decyduje Organizator.

13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926
z późniejszymi zmianami.

14. Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy
w publikacjach służących reklamie konkursu.

15. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na Koncert Finałowy.

16. Sprawy sporne, nie ujęte regulaminem rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

17. Zgłoszenie do udziału w konkursie traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

18. Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku na stronie internetowej Organizatora
lub u sekretarza konkursu Krystyny Mazur (tel. 94 712-83-02; e-mail: k.mazur@sapik.pl ).


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji