Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15



losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XX Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

data dodania: 2015-09-23

data zakończenia: 2015-10-20

Regulamin
§ 1
1.1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
1.2. Instytucją powołaną do przeprowadzenia konkursu jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
1.3. Konkurs rozpoczyna się 01 września 2015 r. – od tego czasu trwać będzie przyjmowanie wierszy do konkursu i trwa do 20 października 2015r. (decyduje data stempla pocztowego).

§ 2
Celem Konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- rozwój twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży,
- pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej, w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego, a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu,
- konfrontacja twórczości poetyckiej,
- promowanie młodych twórców.

§ 3
3.1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałej młodzieży do lat 30 z Województwa Mazowieckiego, tzn. uczącej się bądź mieszkającej na tym terenie.
3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu pod adresem:
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Stary Rynek 19
09 – 320 Bieżuń
( tel. 23 657 80 45)
z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku)
osobiście, pocztą lub kurierem, na własny koszt.
3.3. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim, niepublikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nienagrodzone w innych konkursach. Nie będą oceniane prace, które brały udział w poprzednich edycjach.
3.4. Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem (pseudonimem), czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca zał. nr 1 do niniejszego regulaminu:
- dane osobowe: nazwisko, imię, wiek (ewentualnie klasa), adres autora, telefon kontaktowy, e-mail,
- nazwa i adres szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu kontaktowego.
Koperta zewnętrzna – zawierająca prace konkursowe i kopertę z danymi – może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych lub kurierskich). Prace przed przekazaniem Jurorom będą rozpakowywane oraz sprawdzone pod kątem zastosowania się adresata (Autora) do wymogów formalnych.
3.5. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
3.6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
3.7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

§ 4
4.1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu profesjonale Jury złożone z poetów i przedstawicieli organizatora.
4.2. Laureaci oraz Autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.3. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody przyznawane w dwóch kategoriach:
I kategoria - dzieci szkół podstawowych,
II kategoria - młodzież gimnazjalna i starsza.
I kategoria : I nagroda II kategoria : I nagroda
II nagroda II nagroda
III nagroda III nagroda
Oraz 6 wyróżnień po trzy w każdej kategorii.
Laureatom oraz wyróżnionym w Konkursie nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
Jury zastrzega sobie inny od powyższego podział nagród w zależności od ilości i poziomu artystycznego zgłoszonych do konkursu prac.
4.4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§ 5
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 25 listopada 2015 r. w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Stary Rynek 19, Bieżuń.

§ 6
Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz do celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych jak również do ich późniejszego poprawienia.

Bliższych informacji udziela: Izabela Kubińska, tel. (23) 657 80 45, e-mail: muzeum_biezun@op.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?



Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji