Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXIII Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki

data dodania: 2015-11-18

data zakończenia: 2015-12-18

Regulamin XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza O Laur Plateranki

1. Turniej jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Finał XXIII Turnieju przewidziany jest na 18 grudnia 2015 roku (piątek) – godz. 17.00.

Organizatorami Turnieju są: Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, Biblioteka Szkolna oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą.

2. Współorganizatorem jest Urząd Miasta w Sosnowcu.

3. Konkurs organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich (ponadgimnazjalnych) z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.

4. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 30 listopada 2015 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1, 41-200 SOSNOWIEC, tel./faks (0–32) 266 - 45 - 35
z dopiskiem na kopercie „LAUR PLATERANKI”


Tematyka i forma wiersza – dowolna. W wypadku dłuższych utworów prosimy o nadesłanie fragmentu. Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej pseudonimem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu, adres e–mail) oraz pełną nazwę szkoły, adres i numer telefonu/faksu, adres e–mail szkoły, do której uczęszcza.

5. Teksty kwalifikują do konkursu finałowego poloniści z II LO w Sosnowcu wraz
z uczniami z Biura Turnieju.

6. W komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci
i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu i innych szkół oraz uczniowie.

7. Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony będzie o publiczne jego odczytanie
w dniu 18 grudnia 2015 r. W uzasadnionych przypadkach (np. niemożliwy przyjazd autora na finał) tekst zostanie przedstawiony przez aktora ze szkolnego teatru. Autor wywoływany będzie do prezentacji tekstu poprzez godło i tytuł wiersza; prezenterzy nie podają innych danych.

8. O zakwalifikowaniu do finału konkursu autorzy wierszy poinformowani zostaną drogą
e-mailową najpóźniej do 15 grudnia 2015 roku.

9. Przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda i „Laur Plateranki”,
II nagroda i III nagroda. Jury ma prawo do nieprzyznania którychś z nagród lub do innego ich rozdysponowania. Przewiduje się ponadto przyznanie nagród: Publiczności, Samorządu Uczniowskiego oraz nagród ufundowanych przez firmy i prywatnych sponsorów. Wybór nagradzanych tekstów pozostaje w tym wypadku w gestii nagradzających, chyba że scedują oni te decyzje na jury.

10. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród głównych i interpretacji regulaminu należy do przewodniczącego jury.

11. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na Turniej tekstów.

12. Organizatorzy powiadamiają o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do finału Turnieju. Zawiadomienia te są równoznaczne z zaproszeniem (także dla opiekuna).

13. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów i ich opiekunom.

14. Komunikat jury o wynikach XXIII Lauru Plateranki rozesłany zostanie 19 grudnia 2015 r. do finalistów, prasy, radia i telewizji regionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej.

15. Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji, co zależy jednak przede wszystkim od możliwości finansowych organizatorów. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, Internecie oraz zainteresowanych Turniejem gazetach
i pismach. Za zamieszczone wiersze nie przewiduje się honorariów.

16. Autorzy wierszy wyrażają zgodę na opublikowanie ich podstawowych danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w mediach oraz na stronie internetowej organizatora: www.plater.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).

17. Dodatkowe informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem e–mail: loplater@wp.pl oraz na stronie internetowej II LO im. E. Plater w Sosnowcu www.plater.edu.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji