Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VI Edycja Literackiego Konkursu "Aurory"

data dodania: 2016-02-25

data zakończenia: 2016-02-29

Międzywydziałowe Koło Kultury Współczesnej UAM \"Aurora\" ogłasza rozpoczęcie konkursu literackiego.

To już szósta edycja akademickiego konkursu dedykowanego młodym osobom tworzącym poezję i prozę. Łakniemy tworzonej przez Was literatury. Nie chcemy dzielić jej na złą i dobrą, wyższą i niższą, studencką i niestudencką. Chcemy wypuszczać ją w eter, pozwalać, by żyła swoim własnym życiem, rodziła polemikę, wzbudzała u jednych zachwyt i adorację, u innych - wstręt i oburzenie. Mało gdzie istnieją ku temu tak dobre warunki jak w Poznaniu - mieście posiadającemu tak infrastrukturę, instytucje i animatorów, jak i, przede wszystkim, publiczność głodną twórczości i ekspresji.

W ubiegłym roku finał Konkursu był jednym z pierwszych wydarzeń Festiwalu \"Poznań Poetów\", swoją nagrodę przyznał m.in. prof. Piotr Śliwiński, a sama uroczystość zgromadziła uwagę czołowych poznańskich mediów.

---

Konkursowe jury składa się z poznańskich studentów, wykładowców i pisarzy (których zamierzamy regularnie prezentować). Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

----

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

a) Poezja - Konkurs na najlepszy wiersz.
b) Proza - Konkurs na najlepsze opowiadanie.

REGULAMIN KONKURSU:

Regulamin VI Edycji Literackiego Konkursu „Aurory”

I. Organizator:

Organizatorem VI Edycji Literackiego Konkursu \"Aurory\" jest Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Współczesnej UAM \"Aurora\". Oficjalna strona internetowa Koła: www.aurora.amu.edu.pl oraz adres e-mail: kontakt.aurora.uam@gmail.com

II. Cele Konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych autorów wierszy i krótkich form prozatorskich, a także popularyzacja twórczości literackiej, wspieranie i promocja młodych talentów.

III. Miejsce i terminy

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 29 lutego 2016 roku o godzinie 23:59.

Uroczyste Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w Poznaniu, w terminie i miejscu podanym
z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przez Organizatora.

IV. Zasady i warunki uczestnictwa

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
a) Poezja - Konkurs na najlepszy wiersz. W tej kategorii można zgłaszać:
maksymalnie trzy prace własne,
wiersze wcześniej nie nagradzane oraz nie publikowane,
utwory w języku polskim,
prace muszą być zapisane w formacie PDF (inny format dyskwalifikuje z udziału w konkursie)

b) Proza - Konkurs na najlepsze opowiadanie. W tej kategorii można zgłaszać:
jedną pracę własną w języku polskim, wcześniej nie nagradzaną oraz nie publikowaną,
opowiadanie w formie szorta - krótkiego utworu narracyjnego pisanego prozą,
objętość do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) znaków bez spacji,
przekroczenie dozwolonych znaków o ponad 10% powoduje dyskwalifikację tekstu,
prace muszą być zapisane w formacie PDF (inny format dyskwalifikuje z udziału w konkursie)

Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie trzy utwory poetyckie oraz jedno opowiadanie w formie SZORT.

c) Dodatkowo, organizatorzy Konkursu postanowili ustanowić nagrodę specjalną dedykowaną twórczości Stanisława Barańczaka. Prosimy o wysłanie maksymalnie trzech wierszy związanych ze Stanisławem Barańczakiem (nawiązaniem do jego poezji, życiorysu, twórczości, przekładów językowych). Zasady przyjęcia i oceny tych utworów są takie same jak w przypadku kategorii „Poezja – Konkurs”.

Tematyka prac jest dowolna.

2. W Konkursie mogą brać udział studenci wszystkich uczelni, również zagranicznych, pod warunkiem nadesłania prac w języku polskim.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) nadesłanie pracy zapisanej w formacie PDF, po oznaczeniu nazwy pliku wyrazem, który będzie służyć identyfikacji tekstu oraz autora, zwanym dalej \"godłem\" (np. WODA)

b) nadesłanie osobnego pliku w formacie PDF (jw.), który obowiązkowo zawierać będzie dane autora: imię, nazwisko, nazwę uczelni, numer indeksu oraz adres e-mail uczestnika Konkursu, po oznaczeniu pliku tym samym godłem co nadesłana praca z dopiskiem \"dane\" (np. WODA dane);

c) w przypadku nadesłania przez uczestnika konkursu więcej niż jednej pracy, kolejne nadesłane prace należy oznaczyć tym samym godłem co pierwszą z nadesłanych prac, z tym, że prace należy ponumerować (np. WODA1, WODA2, WODA3, WODA4).

Przykład: przy trzech wierszach i jednym szorcie oraz godle \"woda\" całość zgłoszenia powinna zawierać następujące pliki: woda1, woda2, woda3, woda4, woda dane.

4. Prace konkursowe należy wysyłać na adres e-mail: kontakt.aurora.uam@gmail.com.

5. Akceptacja prac do Konkursu będzie potwierdzana każdorazowo e-mailem zwrotnym.

V. Wyłanianie laureatów Konkursu:

1. Prace nadesłane na Konkurs oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

2. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze i szorty, a nie ich zestawy jako całość.

3. Osobno w dziedzinie prozy i poezji przyznane zostaną po trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

4. Laureaci oraz osoby wyróżnione zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

Łączna pula nagród to 3 500 PLN.

Dodatkowo teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w Piśmie Kulturalnym Studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu \"AURORA\". Organizator zastrzega sobie także prawo do opublikowania nagrodzonych prac w tomiku pokonkursowym.

6. Nagrody należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną w dniu Oficjalnego Rozstrzygnięcia.

7. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

VI. Uwagi dodatkowe:

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystania danych osobowych uczestników w celach związanych z Konkursem. (Dz. U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

3. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom Konkursu.

4. Wszelkie informacje związane z Konkursem będą dostępne na stronie internetowej Organizatora - www.aurora.amu.edu.pl. Kontakt mailowy w przypadku pytań związanych z konkursem: kontakt.uam.aurora@gmail.com

---

Partnerzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Absolwentów UAM, Fundacja Kultury Akademickiej, Centrum Kultury \"Zamek\"

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji