Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

X Mazowiecki Konkurs Literacki

data dodania: 2016-04-01

data zakończenia: 2016-05-15

Koło Miłośników Sztuki TARAS
wraz
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
X Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:
Jakie społeczeństwo - taka literatura
czyli współczesność w zwierciadle satyry
Współorganizatorami konkursu są:
– Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu,
– Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
– Muzeum Historyczne w Przasnyszu
– Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie,
– Oddział Ciechanowski Stowarzyszenie Autorów Polskich
– Ostrołęcki Klub Literacki OsKaL w Ostrołęce.

Celem konkursu jest:
1. Potrzeba promowania regionu poprzez sztukę.
2. Potrzeba wymiany doświadczeń twórczych poetów lokalnych i autorów z innych rejonów
Polski.
3. Potrzeba obcowania z literaturą, mówiącą o ważnych problemach społecznych.
4. Potrzeba uczczenia 100. rocznicy śmierci H. Sienkiewicza, którego twórczość stanowi
ważne dziedzictwo kulturowe Polski.
5. Potrzeba integrowania przedstawicieli różnych środowisk i pokoleń poprzez wspólne
działania kulturotwórcze na rzecz Regionu.
Konkurs ma zasięg nieograniczony terytorialnie. Hasło konkursu nawiązuje do twórczości
Henryka Sienkiewicza wybitnego polskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla.
Organizatorzy zapraszają dorosłych autorów z Polski i z zagranicy do udziału w tym wyjątkowym
konkursie. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Kategoria POEZJA
2. Kategoria PROZA
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na wskazany poniżej adres 3 satyrycznych utworów
poetyckich lub jednego utworu prozatorskiego, napisanych w języku polskim.
Tematyka utworów ma swoim przesłaniem pokazywać w sposób zabawny, humorystyczny
to, co w naszych czasach jest ważne, co śmieszy i irytuje, ma ukazywać wady, przywary
dzisiejszych ludzi, ułomności życia społeczno- obyczajowego i politycznego oraz zawierać mądre
przesłanie dla czytelnika w formie puenty.
Okazję do refleksji nad współczesnością daje 100. rocznica śmierci mistrza satyrycznych
wątków i celności słowa jakim był Henryk Sienkiewicz. Forma prac może być dowolna; fraszka,
satyra, piosenka, prześmiewczy wiersz rymowany lub biały, opowiadanie, felieton lub dowolnie
zastosowana forma o treści humorystycznej, prześmiewczej, zabawnej. Nie może to być jednak
utwór obraźliwy, szyderczy, przekraczający granice dobrego smaku i kultury.
Konkurs skierowany jest do autorów dorosłych, zrzeszonych i niezrzeszonych,
reprezentujących różne środowiska literackie, którzy zechcą podzielić się twórczością
nawiązującą do ww. tematyki społecznej i problemów bliskich ludziom współczesnym na całym
świecie, wobec których poeci mają prawo i obowiązek zabierać głos również w formie literackiej
satyry i zabawnej krytyki.
Zapewne wielu literatów w swoim dorobku twórczym posiada tego typu utwory.
X Mazowiecki Konkurs Literacki stwarza niebywałą dotychczas okazję, by się nimi podzielić.
Nadesłane utwory oceniać będzie jury, powołane przez organizatora.
Ważnym owocem konkursu będzie wydany tomik pokonkursowy.W książce tej zaprezentowane
zostaną utwory laureatów i wybranych uczestników konkursu oraz tematyczne wiersze twórców lokalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, przewidujemy nakład 300 egzemplarzy, ok. 100 stron,
formatu A5. Książka trafi do bibliotek i środowisk twórczych na terenie całej Polski, a także do
środowisk literackich za granicą.
Koordynatorem projektu jest Bożenna Beata Parzuchowska – pomysłodawczyni konkursów,
przewodnicząca KMS TARAS i opiekunka Teatru Trzech Pokoleń, którego członkowie zaprezentują podczas finału spektakl poetycko - muzyczny oparty o wybrane utwory.
Podczas spotkania finałowego zostaną ogłoszone wyniki konkursu, laureaci otrzymają
nagrody rzeczowe i dyplomy oraz przyznane egzemplarze zbioru pokonkursowego. NAGRODY
NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE W DNIU FINAŁU. Organizatorzy nie przewidują rozsyłania
nagród do Laureatów. Spotkanie finałowe to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i
dorobku twórczego oraz do wzajemnego poznania się. W tym roku będzie to spotkanie wyjątkowe –
jubileuszowe ( dziesiąte). Ze względu na charakter utworów będzie to okazja do literackiej
ZABAWY.

Na spotkanie finałowe zostaną zaproszeni laureaci, przedstawiciele środowisk twórczych
z Mazowsza, przedstawiciele władz samorządowych oraz goście honorowi. Termin rozstrzygnięcia
konkursu i ogłoszenia wyników przewidziany jest na jesieni 2016r. Będzie on podany na stronach
internetowych Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz współorganizatorów Konkursu.

Termin nadsyłania prac upłynie 15.maja 2016r. Liczy się data stempla pocztowego.
Wszystkie utwory powinny być napisane na maszynie lub komputerze Każdy utwór należy opatrzyć
godłem ( pseudonimem) i przesłać w zaklejonej kopercie na adres:
KMS TARAS
ul. Bukowa 7 m 14
06- 300 Przasnysz
Polska, z dopiskiem X Mazowiecki Konkurs Literacki i zaznaczoną kategorią – POEZJA lub
PROZA.
Do koperty z wierszami należy dołączyć dodatkową zaklejoną kopertę, opatrzoną takim
samym godłem, w której znajdzie się informacja o autorze: imię, nazwisko, adres, wiek, koniecznie
nr, tel do kontaktu lub adres email oraz krótka notka biograficzna i krótki wykaz dotychczasowych
osiągnięć twórczych.
Udział w konkursie oznacza przyjęcie warunków regulaminu oraz zgodę uczestnika na
bezpłatny wydruk wybranych utworów w wydanym przez organizatorów zbiorze oraz prezentację
ich podczas finału i w mediach.
Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu na spotkanie finałowe, a noclegi zapewnią
tylko tym, którzy przybędą z najdalszych stron i zgłoszą taką potrzebę do organizatora najpóźniej
na dwa tygodnie przed planowanym finałem.
Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr tel. 48/ 500 313 240 lub 48/509 717 759
lub poprzez pocztę e-mail b_parzuchowska@o2.pl lub b.parzuchowska@gimail.com

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji