Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „GNIEWIŃSKIE PIÓRO”

data dodania: 2016-04-16

data zakończenia: 2016-05-31

CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I BIBLIOTEKA W GNIEWINIE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W:
XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM „GNIEWIŃSKIE PIÓRO”

REGULAMIN KONKURSU
Organizator:
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie.

Partner:
Hotel Mistral Sport****

Konkursowi patronuje Rada Gminy Gniewino.

1. Cele konkursu:
- zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych,
- wyłowienie talentów literackich,
- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
- stworzenie wydarzenia literackiego.

2. Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-17 lat oraz osób dorosłych.
3. Jury Konkursu:
a) Wioletta Majer-Szreder - przewodnicząca - poetka, dr literaturoznawstwa, nauczyciel polonista,
b) Anna Jastrzębska - nauczyciel polonista,
c) Ewa Haberka - nauczyciel polonista,
d) Dorota Zadroga - nauczyciel polonista,
e) Róża Metz - nauczyciel polonista.
f) Mirosław Odyniecki - poeta, satyryk, dziennikarz.

4. Zasady uczestnictwa:
a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, w jednej z dwóch kategorii: proza lub poezja.
b) Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór prozatorski, a w przypadku poezji: od 3 do 5 utworów. W przypadku prozy można nadsyłać fragmenty większych objętościowo prac, zredukowane do maks. 5 stron. Objętość całej pracy konkursowej nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) formatu A4. Jeden autor może złożyć swoją pracę tylko w jednej kategorii.
c) Utwór/utwory w czterech egzemplarzach - pogrupowanych w komplety, należy opatrzyć tylko godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem/pseudonimem jak na pracy, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail). Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.
d) W przypadku uczestników w wieku 13-17 lat należy na pracy, obok godła (pseudonimu), podać wiek autora, aby praca nie trafiła do kategorii dorosłych.
e) Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików na adres e-mail gbp@gniewino.pl lub dołączenie nośnika – płyty CD/DVD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje pracy. Organizator nie zwraca prac papierowych oraz nośników elektronicznych.

5. Termin składania prac:
Prace należy złożyć do dnia 31 maja 2016 r. w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, bądź przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie
ul. Sportowa 1
84-250 GNIEWINO
z dopiskiem: „Konkurs literacki”
6. Organizator na spłynięcie ostatnich prac czeka 5 dni po dacie zakończenia naboru, a następnie przekazuje materiały do oceny Jurorom. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu.

7. Kryteria ocen:
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa.

8. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. publikacji w almanachu pokonkursowym lub na własnych stronach internetowych, czy też w celu promocji samego konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do pojedynczych zmian w składzie osobowym jury konkursu.

9. Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany oraz nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora nagrodzonej lub wyróżnionej pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.
10. Laureaci konkursu otrzymają:
• nagrody rzeczowe - młodzież w wieku 13-17 lat,
• nagrody finansowe (pula nagród wynosi 4 tys. zł brutto) - dorośli,
• dodatkowo laureaci pierwszych miejsc w kategoriach dorosłych otrzymają dwuosobowe vouchery na weekendowy pobyt ze śniadaniem i wejściem do strefy SPA w czterogwiazdkowym Hotelu Mistral Sport w Gniewinie.

11. Organizator nie organizuje gali wręczenia nagród, a laureaci konkursu przyznane nagrody rzeczowe (młodzież) otrzymają przesyłką pocztową, natomiast nagrody finansowe (dorośli) zostaną przelane na konto bankowe, a dodatkowe bonusy i dyplomy, pocztą w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników. O wysokości i sposobie podziału nagród decyduje jury konkursu wraz z Organizatorem.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Gminy Gniewino, tj. w dniach 25-26 czerwca 2016 r. oraz w tym samym czasie protokół z posiedzenia Jury ukaże się na stronie internetowej www.dobremiejsce.gniewino.pl oraz www.gniewino.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach odrębnie - telefonicznie lub mailowo.

13. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

14. Dodatkowe informacje o Konkursie oraz o wynikach można uzyskać pod numerem tel. (58) 670 63 38 lub pod adresem email: gbp@gniewino.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji