Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VIII edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego - 2016 O RÓŻĘ KAROLINY

data dodania: 2016-07-05

data zakończenia: 2016-09-23

Regulamin
VIII edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego - 2016
O RÓŻĘ KAROLINY

Organizatorami konkursu są:
Namysłowski Ośrodek Kultury, 46-100 Namysłów, Pl. Powstańców Śl. 2; Biblioteka Publiczna w Namysłowie oraz istniejący przy niej Klub Młodych Twórców „Wena”.

Cel konkursu:
Upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej

Zasady konkursu:
Nadsyłać należy niepublikowane utwory: trzy wiersze bądź jedno opowiadanie - autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy albo jednego opowiadania nieprzekraczającego 5 stron znormalizowanych (9000 znaków ze spacjami).
Teksty, w czterech egzemplarzach maszynopisu (rękopisy nie będą brane pod uwagę) mają być oznaczone tylko godłem autora (przez godło rozumie się słowo lub numeryczny zapis maskujący właściwą tożsamość autora), a w dołączonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zapisie: „Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem” (za osobę niepełnoletnią zgodę winien podpisać jeden z rodziców, stosując odpowiednio zwrot: „zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna / mojej córki”).

Termin nadsyłania prac:
do 23 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biblioteka Publiczna; ul. Bohaterów Warszawy 5; 46-100 Namysłów - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki" - tu podać należy także grupę wiekową („Dzieci i młodzież” lub „Osoby dorosłe”).

Nagrody:
Autorzy najlepszych utworów w kategoriach „dorośli” oraz „dzieci i młodzież” zostaną uhonorowani nagrodami za l, II i III miejsce.
Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród
odbędzie się 5 listopada (sobota) o godz. 14.00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury przy Pl. Powstańców Śl. 2. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. W razie braku możliwości osobistego odbioru nagród laureaci otrzymają je drogą pocztową.
Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży – w jedną stronę – powyżej 30 km w formie ryczałtu: 30-150 km w kwocie 100 zł brutto, powyżej 150 km w kwocie 200 zł brutto. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów jest przedstawienie wniosku o przyznanie refundacji kosztów podróży Po uprzedniej rezerwacji organizator zapewnia uczestnikom konkursu odpłatny nocleg w kwocie 30 lub 35 zł za osobę. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów podróży należy skopiować w niniejszym Regulaminie.
Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).
Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 77-4101487 lub 77-4100566.
Organizatorzy
Dnia...............................................
…......................................................................
Imię, nazwisko
…......................................................................
Adres
…......................................................................
Kod, miejscowość
…......................................................................
PESEL
…......................................................................
Tel. kontaktowy
Namysłowski Ośrodek Kultury
w Namysłowie
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów podróży
Na podstawie Regulaminu VIII edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego – 2016 „O Różę Karoliny” zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów podróży celem uczestnictwa w zorganizowanym przez Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie konkursie i powrotu do miejsca zamieszkania.
Na konkurs przyjechałem/am* następującym środkiem transportu:
………………………………………………………………………………………………. .
Liczba km w jedną stronę wynosi ……………………
Na konkurs przyjechałem/am* z:
Kod pocztowy i miejscowość: ………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………….nr ……………………...
Zwrot kosztów podróży proszę przekazać na poniższy numer rachunku bankowego:
Lub wyżej wymienioną kwotę odbiorę w kasie Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie*.
Oświadczam, że zapoznałem/am* się z treścią REGULAMINU VIII edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego – 2016 „O Różę Karoliny”.
…….......................................
(podpis wnioskodawcy)
* Niepotrzebne skreślić

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji