Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

data dodania: 2016-08-29

data zakończenia: 2016-09-30

adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo

strona www: www.dzialdowo.pl

mail: www.mbpdzialdowo.pl

Burmistrz Miasta Działdowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie ogłaszają

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest promowanie polskiej poezji, odkrywanie utalentowanych twórców oraz pozyskiwanie i upowszechnianie wartościowych utworów literackich.
2. „II Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej” ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, mieszkające tak w Polsce, jak i poza jej granicami, warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby zrzeszone lub nie zrzeszone w związkach twórczych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech tekstów literackich, w tym dwóch o dowolnej tematyce i jednego o tematyce związanej z Działdowem (każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego).
4. Ponadto należy dołączyć trzy oświadczenia:
- o własnym autorstwie nadesłanego utworu;
- o tym, że utwór nie był wcześniej nigdzie publikowany ani nagradzany.;
- o wyrażeniu zgody na jego ewentualną publikację w tomiku pokonkursowym.
5. Każdy uczestnik konkursu dołącza płytę CD lub DVD z zapisem swoich tekstów uczestnika.
6. Obowiązuje zasada: jeden autor - jeden zestaw wierszy. Nie dopuszcza się składania prac zbiorowych, ani nadsyłania przez jednego autora kilku zestawów prac na konkurs. Wiersze muszą być opatrzone godłem - pseudonimem, nie znakiem graficznym.
7. Utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godłem, nie zostaną dopuszczone do udziału
w konkursie. To samo godło powinno występować na dołączonej małej i zaklejonej kopercie, zawierającej dane autora takie jak: imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Można dołączyć również kilka słów o sobie.
8. Prace należy przesyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie ul. Wolności 64A 13-200 Działdowo. Termin nadsyłania prac rozpoczyna się z dniem 01 maja 2016 roku
i upływa z dniem 30 września 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego).
9. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie
i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z przebiegiem i promocją konkursu, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr.133/97 poz. 883 z zm. Organizator zastrzega sobie również prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych.
10. Prace konkursowe oceni profesjonalne Jury powołane przez organizatorów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe za I, II i III miejsce. Jury decyduje o podziale nagród.
11. Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w pokonkursowym zbiorze poezji.
12. Organizatorzy przewidują druk prac nagrodzonych i szczególnie interesujących
w oddzielnej publikacji oraz tradycyjnych mediach i on line, bez oddzielnej zgody autorów
i bez honorarium.
13. Organizatorzy nie wysyłają nagród pieniężnych. Nagrody należy odbierać osobiście tylko w dniu finału konkursu, w przeciwnym wypadku przechodzą do puli nagród przyszłorocznej edycji konkursu.
14. Laureaci konkursu oraz autorzy szczególnie interesujących wierszy zostaną poinformowani e-mailem lub listownie o znalezieniu się w grupie osób wyróżnionych Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.
15. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. Przed wydaniem nagród finansowych obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%.
16. Dodatkowo po konkursie wyniki zostaną opublikowane na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie – www.mbpdzialdowo.pl, oraz na stronie www.dzialdowo.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji