Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O ZŁOTĄ WIEŻĘ PIASTOWSKĄ”

data dodania: 2016-10-14

data zakończenia: 2016-10-21

REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY:
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie wraz z Sekcją Artystyczną
przy współudziale:
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Burmistrza Miasta Cieszyna i Starosty Cieszyńskiego (patronat honorowy).

II. CELE KONKURSU:
• Popularyzowanie współczesnej poezji polskiej i promowanie utalentowanych poetów, tworzących
w języku polskim.
• Stworzenie platformy do konfrontacji poetyckich, doskonalenia warsztatu artystycznego
i integracji środowisk twórczych.
• Promocja Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego, otwartego na kulturę i propagowanie wartości literackich języka polskiego.
III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich pełnoletnich poetów, bez względu na ich przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych.
2. Laureatów Nagród Głównych poprzedniej edycji konkursu obowiązuje roczna karencja, tzn. nie mogą brać udziału w obecnej jego edycji.
3. Uczestnicy konkursu nadsyłają tylko jeden, opatrzony godłem (słownym), zestaw trzech utworów poetyckich w języku polskim, dotychczas niepublikowanych w żadnej formie (także w internecie) i nienagradzanych w innych konkursach, o objętości nie przekraczającej trzech stron formatu A4, w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4. Tematyka wierszy jest dowolna. Wiersze nawiązujące do Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej będą kandydować do dodatkowej Nagrody Specjalnej. Druga Nagroda Specjalna zostanie przyznana najlepszemu twórcy z terenu Śląska Cieszyńskiego.
5. Do zestawu należy dołączyć podpisaną tym samym godłem, zaklejoną kopertę zawierającą dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail.
6. Prace należy nadsyłać na adres:

Zarząd Oddziału ZNP
ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn
z dopiskiem:„Złota Wieża Piastowska”

7. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace spełniające warunki określone
w niniejszym regulaminie, które wpłyną do organizatora w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 21. 10. 2016 roku.

IV. NAGRODY:

1. Jury powołane przez Organizatora przyzna trzy Nagrody Główne oraz dwie Nagrody Specjalne.
2. Nagrodami w konkursie są statuetki Wieży Piastowskiej
oraz nagrody rzeczowe, bony upominkowe (łączna wartość nagród wynosi 2000 zł).
Nagrody Główne:
I. Złota Wieża Piastowska
II. Srebrna Wieża Piastowska
III. Brązowa Wieża Piastowska
Nagrody Specjalne:
• Za wiersz nawiązujący tematyką do Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej
• Dla najlepszego twórcy z terenu Śląska Cieszyńskiego
3. Jury i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania dodatkowych wyróżnień.
4. Nagrody nie będą wysyłane pocztą, należy odebrać je osobiście podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w Cieszynie, 19 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego.
V. FINAŁ KONKURSU:
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane. Organizatorzy powiadomią laureatów indywidualnie.
2. Przyjazd laureatów na finał konkursu odbywa się na koszt organizatora. Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży (najtańszym środkiem lokomocji) i zapewniają nocleg.
3. Przed Galą Finałową, Organizatorzy zapraszają laureatów na wspólny spacer po Cieszynie, zwiedzanie jego urokliwych zakątków, (np. Piastowskiej Wieży), zakończone wspólnym obiadem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie
i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z przebiegiem i promocją konkursu, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97 poz.883. Organizator zastrzega sobie również prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej
i filmowej w celach promocyjnych.
2. Nadesłanie wierszy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika,
że akceptuje postanowienia regulaminu, jest autorem zgłoszonych wierszy, nie narusza majątkowych praw autorskich osób trzecich oraz, że wiersze nie były przed wysłaniem, publikowane i nagradzane w innych konkursach.
3. Organizatorzy nie zwracają prac przesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo
do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w antologii konkursowej, mediach
i materiałach promocyjnych, bez honorarium autorskiego.
4. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury może przyznać nagrodę za cały zestaw lub pojedynczy wiersz. W uzasadnionych przypadkach jury może dokonać innego podziału nagród.
5. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga jury oraz organizator konkursu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
7. Informacje dotyczące interpretacji regulaminu i przebiegu konkursu udzielane
są w siedzibie Zarządu Oddziału tel. 33 85 216 58, 725 453 598 lub e-mail: cieszyn@znp.edu.pl,
a także na stronie internetowej Oddziału ZNP w Cieszynie: www.znp-cieszyn.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji