Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego o \

data dodania: 2017-01-19

data zakończenia: 2017-02-20

Regulamin

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta oraz Miejski Dom Kultury

w Sulejówku.

2. Celem Konkursu jest propagowanie poezji , wyrażanej w formie wier-

sza klasycznego, rozumianego, jako utwór poetycki wyróżniający się ry-

mem i rytmem.

3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani mający ukoń-

czone lat 18, nie należący do stowarzyszeń i związków twórczych,

piszący po polsku.

4. Na Konkurs należy przesłać do 3 wierszy powielonych w 4 egzem-

larzach, dotychczas nie publikowanych i nagradzanych w innych konkur-

sach.

5. Proponowane teksty wierszy z oznaczoną kategorią należy przesłać w

formie wydruku komputerowego, listem na adres organizatora.

6. Maszynopisy utworów muszą być opatrzone tylko i wyłącznie god-

łem (wyrazem). W osobnej kopercie , opatrzonej tym samym godłem

co maszynopis, należy umieścić następujące dane : imię, nazwisko,

adres, nr telefonu, e-mail, krótką notkę biograficzną, wybraną kategorię

oraz dowód wpłaty.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie wpłaty 20 zł na konto:

Miejski Dom Kultury 05-070 Sulejówek Dworcowa 55

92 8019 0000 2005 8006 3199 0001 z dopiskiem Konkurs Poetycki
8 . Utwory przesłane na Konkurs będą oceniane w trzech kategoriach :

- wiersz miłosny oznaczenie kategoria \"M\"

- wiersz satyryczny oznaczenie kategoria \"S\"

- wiersz o tematyce dowolnej oznaczenie kategoria \"D\"

Jeden autor może przesłać tylko jeden zestaw do 3 wierszy .W zestawie

mogą być wiersze z jednej lub różnych kategorii.

9. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów,

które przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.

10. Prace należy przesłać do dnia 20.02.2017 r. na adres :

System TW , Rataja 7, 05-070 Sulejówek z dopiskiem \"konkurs poetycki\"

11. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbędzie się

w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku 05-070

przy ul. Bogusławskiego 14 A (obok kościoła) w dniu 25 marca

2017 r. o godz. 17.oo.

12. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników w sobotę 25 marca 2017

odbędzie się Turniej Jednego Wiersza Klasycznego. Warunkiem

udziału w Konkursie jest zaprezentowanie jednego utworu przed jury. W

Konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy przysłali swoje wiersze na

Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego o \"Buławę Mar-

szałka\", jak też ci, którzy do konkursu przystąpią w dniu 25 marca.

Warunkiem udziału jest złożenie podpisanego imieniem i nazwis-

kiem tekstu wiersza na ręce organizatora do godziny 17.15.


Autorzy będący uczestnikami Konkursu Poetyckiego mogą wziąć udział

w Turnieju, pod warunkiem, że przedstawią wiersz, inny , niż zgłoszone do

Konkursu Poetyckiego.

13. Nie przestrzeganie zasad Regulaminu i przesłanie więcej niż jednego

zestawu utworów przez tego samego autora , podpisującego się różnymi

godłami, przesłanie utworów nie mających cech wiersza klasycznego oraz

przesłanie po terminie , dyskwalifikuje z udziału w Konkursie.

14. Laureaci Konkursu - autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów -

zostaną powiadomieni przez organizatorów e-mailem lub telefonicznie.

15. Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez laureatów w dniu

rozstrzygnięcia Konkursu, przechodzą na rzecz organizatorów.

16. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo

ich archiwizowania oraz nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróż-

nionych oraz wybranych przez jury utworów, w prasie oraz wydaw-

nictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatorów .

17. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwo-

ry są ich wyłącznym dziełem oraz wyrażają zgodę na publikowanie i

przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach

wyników.(Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

18. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyję-

ciem warunków niniejszego Regulaminu.

19. Kontakt : siedem@falcomp.pl mob.602.228.226, 693 95 25 95

w godz. 10-23.

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji